งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2
ณ โรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อย ,สันทรายหลวง,บ้านแม่โจ้,บ้านห้วยเกี๋ยงและสันทรายวิทยาคม
ระหว่าง วันที่ 12 - 13 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561
สรุปกิจกรรม การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 373
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนบ้านแม่ไคร้ กลุ่ม แม่แตง 5 1. เด็กชายสุทธิสาร    ดวงดี
1. นางวัฒนา    บุญทวี
2 โรงเรียนบ้านหนองปิด กลุ่ม พร้าว 1 1. เด็กชายเอกสิทธิ์    อุ่นเล็ก
1. นายกฤชเพชร    ชัยเพ็ญ
3 โรงเรียนบ้านแม่เหียะ กลุ่ม พร้าว 4 1. เด็กชายธนาวุฒิ    เซ่ตู่กู่
1. นางมาลี    สายใจอูป
4 โรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อย กลุ่ม สันทราย 4 1. เด็กชายสมศักดิ์    คูนะ
1. นายวรศักดิ์    ตะยะพงค์
5 โรงเรียนบ้านแม่ลานคำ กลุ่ม สะเมิง 1 1. เด็กชายพิสิษฐ์    ดำรงมงคล
1. นายชโยทิต    น้ำดอกไม้
6 โรงเรียนบ้านแม่ยางห้า กลุ่ม สะเมิง 3 1. เด็กชายพรเพชร    เครือประดิษฐ์
1. นายประยูร    ทองสุข
7 โรงเรียนป่าจี้วังแดงวิทยา กลุ่ม แม่แตง 1 1. เด็กชายธนาคม    จำรัสกาญจน์
1. นายปิยพงษ์    เป็งโย
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................