งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2
ณ โรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อย ,สันทรายหลวง,บ้านแม่โจ้,บ้านห้วยเกี๋ยงและสันทรายวิทยาคม
ระหว่าง วันที่ 12 - 13 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561
สรุปกิจกรรม การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 374
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนบ้านปง กลุ่ม แม่แตง 1 1. เด็กหญิงนวลผ่อง    ลุงลิ่ง
1. นางสาวสุวิมล    จันทร์ปิง
2 โรงเรียนร่ำเปิงวิทยา กลุ่ม แม่แตง 3 1. เด็กหญิงจ๋ามหอม    คำอ่อง
1. นายจารุวัฒน์    นามหาญ
3 โรงเรียนป่าแป๋วิทยา กลุ่ม แม่แตง 5 1. เด็กหญิงอภิญญา    จันทร์ตา
1. นางเจตศรี    ไชยสาร
4 โรงเรียนบ้านศาลา กลุ่ม แม่ริม 3 1. เด็กหญิงศศิกานต์    พาทีพิเคราะห์
1. นางจิตตานาถ    ปลอดสกุล
5 โรงเรียนบ้านสันกลาง กลุ่ม พร้าว 1 1. เด็กหญิงพิมลนาฎ    โปคำจั่ว
1. นางสันทณี    สิทธิพร
6 โรงเรียนบ้านนาบุญโหล่งขอด กลุ่ม พร้าว 3 1. เด็กหญิงวิรากร    มหาวรรณ์
1. นางมารินดา    ธรรมชัย
7 โรงเรียนสหกรณ์ดำริ กลุ่ม พร้าว 4 1. เด็กหญิงกานต์ธิดา    มณีวรรณ์
1. นายสุวิทย์    สายใจอูป
8 โรงเรียนบ้านหนองไคร้ กลุ่ม สันทราย 3 1. เด็กหญิงอาทิตยา    แสนงาย
1. นางสาวอัจฉรา    พงษ์เย็น
9 โรงเรียนบ้านหนองปลามัน กลุ่ม แม่ริม 1 1. เด็กหญิงสุพรรษา    ชมภูพื้น
1. นางกิ่งแก้ว    เอกจิตร
10 โรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อย กลุ่ม สันทราย 4 1. เด็กหญิงขิ่น    อินพรม
1. นายวรศักดิ์    ตะยะพงค์
11 โรงเรียนบ้านแม่ลานคำ กลุ่ม สะเมิง 1 1. เด็กหญิงพัชรา    ภูมิปัญญาดีสม
1. นายชโยทิต    น้ำดอกไม้
12 โรงเรียนวัดยั้งเมิน กลุ่ม สะเมิง 2 1. เด็กหญิงชนนิกานต์    สายเขื่อนสี
1. นายปวิตร    เขียวออน
13 โรงเรียนบ้านทุ่งโป่ง กลุ่ม แม่ริม 2 1. นางสาวน้ำฝน    เป
1. นางกรวรรณ    วงค์ศรี
14 โรงเรียนบ้านแม่ยางห้า กลุ่ม สะเมิง 3 1. เด็กหญิงสิรินทรา    เป่อแต
1. นางลำดวน    มุ่งทำดี
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................