งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2
ณ โรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อย ,สันทรายหลวง,บ้านแม่โจ้,บ้านห้วยเกี๋ยงและสันทรายวิทยาคม
ระหว่าง วันที่ 12 - 13 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561
สรุปกิจกรรม การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 376
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนดอนแก้วเนรมิตปัญญา กลุ่ม แม่ริม 3 1. เด็กชายณัฐภัทร    จันทะวงศ์
2. เด็กชายนาธาน    จักรินทร์ ฮอลโลเวย์
3. เด็กชายอดิลักษณ์    ใจมาตุ่น
4. เด็กชายกฤติเดช    สโมสร
5. เด็กหญิงชญาลี    มนตรีกุล
6. เด็กหญิงณรัชพรณ์    เฉลิมกิจ
7. เด็กหญิงฐิติพร    กาญจนา
8. เด็กหญิงณัฐวรรณ    บุญชุ่ม
1. นางสาวนารีรัตน์    ไทยเดช
2. นางสาววิชุณีย์    พุทธิมา
2 โรงเรียนบ้านป่าติ้ว กลุ่ม แม่ริม 1 1. เด็กหญิงจารุพร    น้อยจ้อย
2. เด็กหญิงณัฏฐณิชา    ถนอมรุ่งเรือง
3. เด็กหญิงจุฑามณี    รักกฎหมาย
4. เด็กหญิงสุภาวิดา    ก่าแก้ว
5. เด็กหญิงลักษิกา    เลิศชัยสหกุล
6. เด็กชายประพันธุ์    พนาวรชัย
7. เด็กชายณัฐกิตติ์    ทาทอง
8. เด็กชายสมชาย    เมถ่า
9. เด็กชายนิชนนท์    ถนอมรุ่งเรือง
10. เด็กชายศุภวิชญ์    ลุงก่ำ
1. นางสาวพิชยา    สว่างธรรมกุล
2. นางสาวสกาวเดือน    ตนสิงห์
3. นางอ่อนอุมา    จุลพันธ์
3 โรงเรียนบ้านแม่ย่อย กลุ่ม สันทราย 3 1. เด็กหญิงเขมิกา    ลุงปั๋นต๊ะ
2. เด็กหญิงจอมขวัญ    ลุงหลู่
3. เด็กหญิงวรรวิษา    พันอ่อง
4. เด็กหญิงพัชรา    จองหลี่
5. เด็กชายอัครพล    เยหลุง
6. เด็กชายพัทธพล    จุไร
7. เด็กชายพจน์    ลุงแสง
8. เด็กชายนิติกร    ฟองสมุทร
1. นางสาวกรรณิการ์    ภิไชย
2. นางนงคราญ    ก้อนคำ
3. นางมณสิชา    วีระพันธ์
4 โรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อย กลุ่ม สันทราย 4 1. เด็กหญิงธิติกานต์    สมนะ
2. เด็กชายภูวดล    บุญชุ่มใจ
3. เด็กหญิงมาลิยา    รัตนดิลกกุล
4. เด็กชายอภิวิชญ์    บัวแดง
5. เด็กหญิงเนาวรัตน์    ยอดคำ
6. เด็กชายบัณฑิต    นายอุง
7. เด็กหญิงชญานิน    เตชะรินทร์
8. เด็กชายเสมอเทพ    อินทา
1. นางสาวพิชญาภัค    ทองเซ
2. นางเกวลิน    มธุรสาทิส
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................