งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2
ณ โรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อย ,สันทรายหลวง,บ้านแม่โจ้,บ้านห้วยเกี๋ยงและสันทรายวิทยาคม
ระหว่าง วันที่ 12 - 13 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561
สรุปกิจกรรม การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 377
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนอนุบาลสานสายใยรัก กลุ่ม แม่แตง 1 1. เด็กหญิงวาธินี    วงค์คำ
2. เด็กหญิงฤทัยการณ์    ปากกล้า
3. เด็กหญิงมนธิรา    ไวธยานนท์
4. เด็กชายธนากร    เด่นสม
5. เด็กชายณัฐวัตร    เตจ๊ะ
6. เด็กหญิงจิราภรณ์    หินมลิ
7. เด็กชายกีรติ    ใจเสริฐ
8. เด็กชายอัฐพล    วงค์คำ
1. นางสาวมลธิรา    ไชยยา
2 โรงเรียนบ้านศาลา กลุ่ม แม่ริม 3 1. เด็กหญิงพนิดา    ปันติตา
2. เด็กหญิงจ๋ามพอง    ลี่เซียงปิง
3. เด็กหญิงกานต์ชนิดา    นันต๊ะ
4. เด็กหญิงหมวยขาว    แสงแก้ว
5. เด็กชายขิ่น    ลุงสุ
6. เด็กชายสงกรานต์    เรือนชื่น
7. เด็กชายนิติพงษ์    ลุงติ๊
8. เด็กชายเปี่ยมเมือง    ติยะ
1. นางพรทิพย์    ถาอ้าย
2. นางสาววรนิษฐา    ทรัพย์วัฒนากุล
3 โรงเรียนสันทรายหลวง กลุ่ม สันทราย 3 1. เด็กชายเมฆา    ชูโครกกรวด
2. เด็กชายณัฐวุฒิ    โซปู
3. เด็กชายไกรวิชญ์    อ้นเกษ
4. เด็กชายแสงตะวัน    วัจนะคัมภีร์
5. เด็กหญิงน้ำฝน    อ้น
6. เด็กหญิงภัคจิรา    นวระกันทร
7. เด็กหญิงณัฎฐณิชา    สวัสดิกุล
8. เด็กหญิงลักษ์สิกา    ลุงจ่าม
1. นางแสงจันทร์    คุณยศยิ่ง
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................