งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2
ณ โรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อย ,สันทรายหลวง,บ้านแม่โจ้,บ้านห้วยเกี๋ยงและสันทรายวิทยาคม
ระหว่าง วันที่ 12 - 13 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561
สรุปกิจกรรม การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 379
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนบ้านหนองไคร้ กลุ่ม สันทราย 3 1. เด็กหญิงแสงอ่อน    ปัญญา
2. เด็กหญิงชนากานต์    กาดเข็มใจ
3. เด็กหญิงปวีร์ฐิตา    ศักดิ์ธนนภัทร์
4. เด็กหญิงเพ็ญประภา    ทำบุญ
5. เด็กหญิงยิหวา    แสงทุน
6. เด็กหญิงจ่าม    ปู่เฮือง
1. นางสาวภัณทิพา    ทองกก
2. นายวัชรพงษ์    โปธา
3. นางสาวอัจฉรา    พงษ์เย็น
4. นางสาวเกษราภรณ์    สุริย์วงศ์
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................