งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2
ณ โรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อย ,สันทรายหลวง,บ้านแม่โจ้,บ้านห้วยเกี๋ยงและสันทรายวิทยาคม
ระหว่าง วันที่ 12 - 13 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561
สรุปกิจกรรม การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3 038
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนสันมหาพนวิทยา กลุ่ม แม่แตง 2 1. เด็กหญิงศุภนิตา    อินต๊ะบุญมา
1. นางสาวนภัสนันทน์    กันธา
2 โรงเรียนวัดท่าข้าม กลุ่ม แม่แตง 4 1. เด็กหญิงทิวา    สายนันต๊ะ
1. นางเนตรนภา    บุญยัง
3 โรงเรียนป่าแป๋วิทยา กลุ่ม แม่แตง 5 1. นางสาวมะลิ    ลุงทุน
1. นางสาวนวลนิภา    สาทะเขียว
4 โรงเรียนบ้านแม่ปาคี กลุ่ม พร้าว 1 1. เด็กหญิงธิดารัตน์    ระดู
1. ว่าที่ร้อยตรีธนะสิทธิ์    บุญเติม
5 โรงเรียนพร้าวบูรพา กลุ่ม พร้าว 2 1. เด็กหญิงธนภัทร    สินหมี่
1. นางสาวดวงสมร    อินต๊ะฟู
6 โรงเรียนบ้านนาบุญโหล่งขอด กลุ่ม พร้าว 3 1. เด็กหญิงอภิญญา    ไชยน้อย
1. นางสาวเบญจวรรณ    บรรเรียนกิจ
7 โรงเรียนบ้านสันคะยอม กลุ่ม แม่ริม 1 1. เด็กหญิงจิตรลดา    ไทยสา
1. นางโรจน์รัศมี    ทับทิมทอง
8 โรงเรียนสหกรณ์ดำริ กลุ่ม พร้าว 4 1. เด็กหญิงธัญจิรา    ปันแก้ว
1. นางนิริสา    พวงทอง
9 โรงเรียนบ้านเจดีย์แม่ครัว กลุ่ม สันทราย 1 1. เด็กหญิงธิดารัตน์    แสงคำ
1. นางอรวรรณ    ปัฎสาศิลป์
10 โรงเรียนบ้านบวกเปา กลุ่ม สันทราย 2 1. เด็กหญิงจันทร์หอม    อาทิตย์
1. นางวันทยา    สุริยา
11 โรงเรียนบ้านหนองไคร้ กลุ่ม สันทราย 3 1. เด็กหญิงภาวิดา    แสนเมืองมา
1. นายสาโรจน์    พะสุ
12 โรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อย กลุ่ม สันทราย 4 1. เด็กหญิงฐิติยา    ปู่เห่
1. นางสาววีนา    ทิพย์ทา
13 โรงเรียนบ้านแม่แว กลุ่ม สะเมิง 2 1. เด็กหญิงเกวลิน    พะตาชู
1. นายเกียงไกร    จันทร์ชัยชะนะ
14 โรงเรียนบ้านแม่โต๋ กลุ่ม สะเมิง 3 1. เด็กหญิงพัทริน    ยินดีธีรชัย
1. นางสาวนฤสรณ์    ทูบอแก่
15 โรงเรียนชุมชนวัดช่อแล กลุ่ม แม่แตง 1 1. เด็กหญิงชิดชนก       เซ็งประเสริฐ
1. นางสิริพรรณ    บุญตอม
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................