งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2
ณ โรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อย ,สันทรายหลวง,บ้านแม่โจ้,บ้านห้วยเกี๋ยงและสันทรายวิทยาคม
ระหว่าง วันที่ 12 - 13 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561
สรุปกิจกรรม การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 395
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนสันป่าสักวิทยา กลุ่ม แม่แตง 3 1. เด็กหญิงทัตพร    ศิรประภา
2. เด็กหญิงมนัญชยา    ศรีดวงแก้ว
3. เด็กหญิงขวัญฤทัย    ดอนมงคล
4. เด็กหญิงพิชญ์สินี    ดวงคำ
5. เด็กหญิงณภัสสร    หล้าเมฆ
1. นายชายชาญ    จอมแปง
2. นายณภัทชรัญข์    วงศา
3. นางปัญชญา    กาคำ
4. นางสาววรรณธยา    ขันจันทร์
2 โรงเรียนบ้านเจดีย์แม่ครัว กลุ่ม สันทราย 1 1. เด็กหญิงชราธร    อภิวงศ์
2. เด็กหญิงสรีรัตน์    จันทร์พวง
3. เด็กหญิงปานชนก    จายะธรรม
4. เด็กหญิงกุลณัฐ    ติ๊บคำ
5. เด็กหญิงหมวย    -
1. นางพวงเพชร    บุญมาก
2. นางสาวสมฤทัย    บุญขวัญ
3 โรงเรียนบ้านหนองไคร้ กลุ่ม สันทราย 3 1. เด็กหญิงชญานุช    ฟ้าใส
2. เด็กหญิงสุนันทา    ลุงหล้า
3. เด็กหญิงชูใจ    ลุงนุ
4. เด็กหญิงกำไลทิพย์    สมณา
5. เด็กหญิงชลพร    ทวีทรัพย์ล้ำเลิศ
6. เด็กหญิงศิราภรณ์    ศิริเครือวัลย์
7. เด็กหญิงกฤตพร    สังข์อนุสรณ์
8. เด็กหญิงโชครักนาง    หากิน
9. เด็กหญิงศศิธร    ลุงมู
10. เด็กหญิงคำหลู่    ไม่มีนามสกุล
1. นางสาวภัณทิพา    ทองกก
2. นายวัชรพงษ์    โปธา
3. นางสาวอัจฉรา    พงษ์เย็น
4. นางสาวเกษราภรณ์    สุริย์วงศ์
4 โรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อย กลุ่ม สันทราย 4 1. เด็กหญิงชลดา    นภาอภิรักษ์
2. เด็กหญิงจิตติมณฑ์    ยอดธันยพัชร์
3. เด็กหญิงพิมพ์ดาว    ทำทอง
4. เด็กหญิงวรัญฉรา    ธาวงค์
5. เด็กหญิงสุนา    แก้วจันทร์
6. เด็กหญิงวิรัณย์รัชต์    ตันกุริมาน
7. เด็กหญิงนันติญา    กลั่นทรัพย์
8. เด็กหญิงสุพิชญา    จันทร์วรรณ
1. นางสาวพิชญาภัค    ทองเซ
2. นางเกวลิน    มธุรสาทิส
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................