งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2
ณ โรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อย ,สันทรายหลวง,บ้านแม่โจ้,บ้านห้วยเกี๋ยงและสันทรายวิทยาคม
ระหว่าง วันที่ 12 - 13 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561
สรุปกิจกรรม การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 396
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนบ้านเมืองกื้ด กลุ่ม แม่แตง 2 1. เด็กหญิงณัฐกา    เทอแล
2. เด็กหญิงไพริน    ทะนายมา
3. เด็กหญิงสมอลิ่ง    อาข่า
4. เด็กหญิงมิตรา    เลาแส
5. เด็กหญิงอรนุช    จะเสือ
6. เด็กหญิงกุลธิดา    อมรสวัสดิ์ลก
1. นางสาวภัสดาภรณ์    บุญทา
2 โรงเรียนบ้านป่าติ้ว กลุ่ม แม่ริม 1 1. เด็กหญิงไพลิน    ลุงปัน
2. เด็กหญิงลานนา    ธิง
3. เด็กหญิงมนัญชยา    เฌอมือ
4. เด็กหญิงชนิตา    ชัยวงค์
5. เด็กหญิงนภศร    ประกายลีสกุล
6. เด็กหญิงมลิษาณ์    วงศ์คำ
7. นางสาววิภา    จะคือ
8. เด็กหญิงณัฏฐณิชา    ภพสันติสุข
1. นางสาวมิรันตี    สอและ
2. นางสาววิลาวรรณ    วงค์จันทร์
3. นางอ่อนอุมา    จุลพันธ์
4. นางสาวไอศิกานต์    เดชะ
3 โรงเรียนสันทรายหลวง กลุ่ม สันทราย 3 1. เด็กหญิงอุทัยวรรณ    ลาหู่
2. เด็กหญิงณัฐชา    ชัยบุญเรือง
3. เด็กหญิงมณีรัตน์    หน่อโป๊ะ
4. เด็กหญิงแสงเฮือน    ลุงกอ
5. เด็กหญิงหมู    รุ้งสู้
6. เด็กหญิงจ๋ามคำ    ลุงกอ
1. นางแสงจันทร์    คุณยศยิ่ง
4 โรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อย กลุ่ม สันทราย 4 1. เด็กหญิงจิราพร    วารีวิชัย
2. เด็กหญิงณัฐนรี    สำแดงสอน
3. เด็กหญิงพิม    นันตา
4. เด็กหญิงภาณิภัค    มณีเนตร
5. เด็กหญิงสุชานารี    ทรายทอง
6. เด็กหญิงธัญพิชชา    ใจบุญชื่น
7. เด็กหญิงจีราภา    จะนะ
8. เด็กหญิงนิตยา    โพนธาตุ
1. นางสาวพิชญาภัค    ทองเซ
2. นางเกวลิน    มธุรสาทิส
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................