งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2
ณ โรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อย ,สันทรายหลวง,บ้านแม่โจ้,บ้านห้วยเกี๋ยงและสันทรายวิทยาคม
ระหว่าง วันที่ 12 - 13 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561
สรุปกิจกรรม การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 398
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนสันป่าสักวิทยา กลุ่ม แม่แตง 3 1. เด็กหญิงพิราชรักษ์    ตระกูลพิทักษ์กิจ
2. เด็กหญิงกุลนิษฐ์    วรรณพรหม
3. เด็กหญิงวณิชญา    ถาวร
4. เด็กหญิงศิรนันท์    แสนต้อ
5. เด็กหญิงณัฏฐพิชาดา    ภิระบรรณ์
6. เด็กหญิงญาณิศา    นุตตะละ
7. เด็กหญิงธฤษวรรณ    บรรณา
8. เด็กหญิงอัจจิมา    ติลมัย
9. เด็กหญิงนิศาชล    สิทธิชาติ
10. เด็กหญิงกานต์รวี    สิงห์แดง
11. เด็กหญิงเดือน    ศรีรินหลวง
12. เด็กหญิงพัชรินทร์    ศรีรินหลวง
13. เด็กหญิงนันธิชา    ธรรมชัย
14. เด็กหญิงชนานิศ    สินว้าง
15. เด็กหญิงอุษณกร    สายบัว
16. เด็กหญิงณภัสสร    หล้าเมฆ
1. นายชายชาญ    จอมแปง
2. นายณภัทชรัญข์    วงศา
3. นางปัญชญา    กาคำ
4. นางพิมลพรรณ    ปันตี
5. ว่าที่ร้อยตรีหญิงสายวสันต์    นิมาพร
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................