งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2
ณ โรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อย ,สันทรายหลวง,บ้านแม่โจ้,บ้านห้วยเกี๋ยงและสันทรายวิทยาคม
ระหว่าง วันที่ 12 - 13 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561
สรุปกิจกรรม การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 004
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนบ้านแม่ไคร้ กลุ่ม แม่แตง 5 1. เด็กหญิงสุพิชญา    ส่าพอ
2. เด็กหญิงจารวี    โข่วะกา
3. เด็กหญิงวินิทรา    สมแก้ว
1. นางทฤตมน    ขันทอง
2. นางลำยอง    จืมทราย
2 โรงเรียนเขื่อนผากวิทยา กลุ่ม พร้าว 4 1. สามเณรศุภกิตติ์    ศรีวิชัย
2. สามเณรนนทกรณ์    ฤทธิ์เดช
3. สามเณรณัฐภูมิ    ปันสา
1. พระพัธรธนสิทธ์    ชววุฑฺโฒ
2. นายสันดุสิต    ปินตา
3 โรงเรียนพร้าวบูรพา กลุ่ม พร้าว 2 1. เด็กหญิงสุทธิกานต์    เมฆม่วง
2. เด็กหญิงกัญญาภัค    เลาจาง
3. เด็กหญิงอรณี    สินหมี่
1. นางมาลี    อินธิไชย
2. นางสาวศันสนีย์    แสงเรือน
4 โรงเรียนบ้านแม่แว กลุ่ม สะเมิง 2 1. เด็กหญิงนภัสวรรณ    หม่อโพ
2. เด็กหญิงศรีสุดา    คณาศิลปาชีพ
3. เด็กชายวิชา    เตาะเยาะ
1. นางสาวอัญชลี    ธาตุอินจันทร์
5 โรงเรียนบ้านแม่ขะปู กลุ่ม สะเมิง 3 1. เด็กหญิงกฤติยา    ตรีประดับดาว
2. เด็กหญิงวีรยา    พรรณภาโชค
3. เด็กหญิงศรีลานนา    พะลึ
1. นายณัฐพล พิไสย    พิไสย
2. นางนงนุช    พิไสย
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................