งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2
ณ โรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อย ,สันทรายหลวง,บ้านแม่โจ้,บ้านห้วยเกี๋ยงและสันทรายวิทยาคม
ระหว่าง วันที่ 12 - 13 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561
สรุปกิจกรรม การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3 400
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนวัดแม่กะ กลุ่ม แม่แตง 2 1. เด็กหญิงกนกอร    ศรีวิชัย
2. เด็กหญิงทวยคำ    ลุงหลู่
3. เด็กหญิงประกายดาว    ปัญญามูล
4. เด็กชายพงศธร    ศรีทน
5. เด็กชายณัฐวุฒิ    ธรรมชัย
1. นายกรวัฒน์    เรืองศักดิ์
2 โรงเรียนเจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 7 กลุ่ม แม่ริม 2 1. เด็กชายธันวา    แซ่เฒ่า
2. เด็กชายสิทธิชัย    หาญศิริรักษ์
3. เด็กชายบุญเสริม    หอมสนิท
4. เด็กชายภูวฤทธิ์    ถนอมวรกุล
5. เด็กชายเตวิชญ์    เตชะเลิศพนา
1. นางสาวพิมพ์ปวีณ์    วงศ์อ้าย
2. นางสาวสุนิษา    สุรินทร์แก้ว
3 โรงเรียนบ้านเจดีย์แม่ครัว กลุ่ม สันทราย 1 1. เด็กชายณัฐกานต์    พวงมาลัย
2. เด็กชายสิริกร    อยู่คอน
3. เด็กชายจักรพงศ์    ชลมาลัง
4. เด็กชายณัฐวุฒิ    ตาเขียว
5. เด็กชายพงค์พันธ์    แก้วรากมุก
1. นางสาวชนิสรา    จอมนาสวน
2. นายวรสิทธิ์    บุญกันทะ
4 โรงเรียนบ้านหลักปัน กลุ่ม สันทราย 2 1. เด็กชายวรินทร์    แซ่ลี
2. เด็กชายสรพงศ์    รักสงวนพนาไพร
3. เด็กชายยอดเมือง    ลุงออ
4. เด็กชายสุริยา    หมั่นเฮือง
5. เด็กชายเคือแรง    ลุงหม่อง
1. นางสาวเขมจิรา    พ่อนา
2. นางเจนจิรา    ปวงจักร์ทา
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................