งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2
ณ โรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อย ,สันทรายหลวง,บ้านแม่โจ้,บ้านห้วยเกี๋ยงและสันทรายวิทยาคม
ระหว่าง วันที่ 12 - 13 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561
สรุปกิจกรรม การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 046
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนสันมหาพนวิทยา กลุ่ม แม่แตง 2 1. เด็กชายพัช    คล้ายกลิ่น
2. เด็กหญิงสุกานดา    ไกรธรรม
1. นางรวิษฎา    วงศ์ปัน
2. นางเกศริน    จันทร์หอม
2 โรงเรียนวัดโป่งแยงเฉลิมพระเกียรติ กลุ่ม แม่ริม 2 1. เด็กหญิงเดือน    ลุงศักดิ์
2. เด็กหญิงทิพยนารี    ดวงอินทร์
1. นางจิตรา    เลิศพยาบาล
2. นางสาวสุดสวาท    ปิงชัยวงษ์
3 โรงเรียนสันป่าสักวิทยา กลุ่ม แม่แตง 3 1. เด็กหญิงณัฐณิชา    ต๋าคำ
2. เด็กหญิงจารุวรรณ    ท่าชอบ
1. นางสาวศิริลักษณ์    สกุลวิทย์
4 โรงเรียนวัดบ้านเหล่า กลุ่ม แม่แตง 4 1. เด็กหญิงพนัชกร    แซ่จู
2. เด็กหญิงมนธิดา    พาจรทิศ
1. นางสาวคชาภรณ์    จำปาอิ่ม
2. นางสาวภัทรินทร์    ศรีวิชัย
5 โรงเรียนบ้านแม่แมม กลุ่ม แม่แตง 5 1. เด็กหญิงไพลิน    เปอะพอ
2. เด็กหญิงอาทิตยา    ดวงแก้ว
1. นายณเรศ    กัณทวีชัย
2. นางอรสา    นวลวิไล
6 โรงเรียนบ้านต้นผึ้ง กลุ่ม แม่ริม 3 1. เด็กหญิงรัตนนารี    ดมดอก
2. เด็กหญิงปี    ลุงวิ
1. นางลาวัลย์    คอทอง
7 โรงเรียนมูลนิธิมหาราช 5 กลุ่ม แม่ริม 1 1. เด็กชายปีฉลอง    ทองสุข
2. เด็กหญิงมายาวี    คำคิ่น
1. นางสาวขวัญดาว    แสนคำหมื่น
8 โรงเรียนบ้านแม่ปั๋ง กลุ่ม พร้าว 3 1. เด็กหญิงรุ้งลดา    ชัยชมภู
2. เด็กหญิงไอรดา    ไชยดวงคำ
1. นายณัฐปกรณ์    ศรีพระจันทร์
2. นางสุวรินทร์    กุนากา
9 โรงเรียนสหกรณ์ดำริ กลุ่ม พร้าว 4 1. เด็กชายธีรโชติ    ลุงนัด
2. เด็กหญิงปันออน    ไม่มีนามสกุล
1. นายประสาน    บุญทวี
10 โรงเรียนบ้านหนองมะจับ กลุ่ม สันทราย 1 1. เด็กหญิงมนทิรา    เฉลียว
2. เด็กชายหลิ่ง     ลุงติ
1. นางไพรินทน์    โรจนธีมาพร
11 โรงเรียนชลประทานเขื่อนแม่กวงจิราธิวัฒน์อุปถัมภ์ กลุ่ม สันทราย 2 1. เด็กหญิงนิชิตา    ใกล้คริสต์
2. เด็กชายสุธิชัย    นิโพ
1. นางบุณญาดา    ศรีเมือง
2. นางสาวศิริกาญจน์    จอมนวล
12 โรงเรียนสันทรายหลวง กลุ่ม สันทราย 3 1. เด็กหญิงดาพรรษา    บุญเติม
2. เด็กหญิงจิราพร    ชาวดง
1. นางสุพิน    สาลักษณ์
13 โรงเรียนวัดปางเติม กลุ่ม สะเมิง 2 1. เด็กหญิงศศิธร    วรรณสุ
2. เด็กหญิงกรรณิกา    ติวาติน
1. นางจินตนา    ประเสริฐวงศ์พนา
2. นางสาวุบุษยามาศ    ติยานิน
14 โรงเรียนบ้านแม่ขะปู กลุ่ม สะเมิง 3 1. เด็กหญิงสิริวิมล    เจาะโด
2. เด็กหญิงมุกทิตา    หนูดี
1. นางศรีสุรางค์    ไฮคำ
15 โรงเรียนชุมชนวัดช่อแล กลุ่ม แม่แตง 1 1. เด็กชายพิตรพิบูล       มิอินวงษ์
2. เด็กหญิงกรรณิการ์       หินมะลิ
1. นายวัชรายุทธ    ประกอบของ
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................