งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2
ณ โรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อย ,สันทรายหลวง,บ้านแม่โจ้,บ้านห้วยเกี๋ยงและสันทรายวิทยาคม
ระหว่าง วันที่ 12 - 13 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561
สรุปกิจกรรม การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๖ บท) ม.1-ม.3 047
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนร่ำเปิงวิทยา กลุ่ม แม่แตง 3 1. เด็กหญิงทิพย์สุคนธ์    ศรีวิชัย
2. เด็กหญิงไข่แก้ว    -
1. นางสาวปอ    ศรีทอง
2. นางรัตติกานต์    เสวิวัฒน์
2 โรงเรียนเจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 7 กลุ่ม แม่ริม 2 1. เด็กชายภูวาฤทธฺ์    ถนอมวรกุล
1. นางสาวสิรดา    ปัญญาศรี
3 โรงเรียนบ้านแม่สา กลุ่ม แม่ริม 3 1. เด็กหญิงรินทร์ดา    จะคา
2. เด็กหญิงเพ็ญ    ลุงคำ
1. นางสาวพิมใจ    ใบชมภู่
4 โรงเรียนบ้านหนองปิด กลุ่ม พร้าว 1 1. เด็กหญิงสุพรรณิการณ์    ทองฤทธิ์
2. เด็กหญิงเมลายา    วงค์ทันใจ
1. นางสาววฤษรา    หอยแก้ว
2. นายวิเชียร    วีคำ
5 โรงเรียนบ้านสันคะยอม กลุ่ม แม่ริม 1 1. เด็กหญิงมะลิวัณย์    อุ่นบ้าน
2. เด็กชายอิสรพงษ์    โถนาค
1. นางสาวนิศารัตน์    สุปินนะ
2. นางโรจน์รัศมี    ทับทิมทอง
6 โรงเรียนสหกรณ์ดำริ กลุ่ม พร้าว 4 1. นางสาวขิ่น    คำปัน
2. เด็กหญิงปยุดา    ตามิ
1. นางนิริสา    พวงทอง
7 โรงเรียนบ้านเจดีย์แม่ครัว กลุ่ม สันทราย 1 1. เด็กชายอนุศิษฐ์    สุธรรม
2. เด็กหญิงอมรรัตน์    สมกาศ
1. นางอรวรรณ    ปัฎสาศิลป์
8 โรงเรียนบ้านหนองไคร้ กลุ่ม สันทราย 3 1. เด็กหญิงศศิธร    ลุงจิ่งต่า
2. เด็กหญิงแสงอู    ลุงซู่
1. นายสาโรจน์    พะสุ
9 โรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อย กลุ่ม สันทราย 4 1. เด็กหญิงรดา    นะ
2. เด็กหญิงพร    ลุงยี
1. นางสาวณภัชา    ธงฉัตรวิลัย
2. นางยุวรี    กุศล
10 โรงเรียนบ้านป่าลาน กลุ่ม สะเมิง 1 1. เด็กหญิงศุภิสรา    หล้าแดง
2. เด็กหญิงวรีรัศมิ์    แสงวงศกร
1. นางสาวราตรีกาล    เขียวใจ
2. นางสาวอุ่นเรือน    อินทะวัน
11 โรงเรียนชุมชนวัดช่อแล กลุ่ม แม่แตง 1 1. เด็กหญิงอารียา       ลือชัย
2. เด็กหญิงพัชมล       บุญเป็ง
1. นางสิริพรรณ    บุญตอม
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................