งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2
ณ โรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อย ,สันทรายหลวง,บ้านแม่โจ้,บ้านห้วยเกี๋ยงและสันทรายวิทยาคม
ระหว่าง วันที่ 12 - 13 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561
สรุปกิจกรรม การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ป.4-ป.6 048
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนบ้านเมืองกื้ด กลุ่ม แม่แตง 2 1. เด็กหญิงมาลี    แซ่ลี
2. เด็กหญิงสาธิดา    เศรษฐกิจ
3. เด็กหญิงธิญาดา    ขาวสวย
1. นางรัตนา    แก้วอินไชย
2. นางสาวศิริมล    เทพจันทร์
2 โรงเรียนบ้านพระนอน กลุ่ม แม่ริม 3 1. เด็กหญิงอาภัสรา    พงสปิน
2. เด็กหญิงปริณดา    ศรีวิชัย
3. เด็กหญิงกฤติยาณี    ศรีเมือง
1. นางชุตินันท์    คนอยู่
2. นางไลวัลย์    สิงห์แก้ว
3 โรงเรียนบ้านป่าไหน่ กลุ่ม พร้าว 1 1. เด็กหญิงปองทิพย์    แสขา
2. เด็กหญิงสุภัสรา    นานานิคม
3. เด็กหญิงธวัล    แสนหมี่
1. นางศิริวรรณ    ใจกล้า
4 โรงเรียนสันทรายหลวง กลุ่ม สันทราย 3 1. เด็กหญิงวธิตา    ไชยวงศ์
2. เด็กหญิงวนิดา    ไชยวงค์
3. เด็กหญิงโมทนาพร    สายชลคงสุข
1. นางสาวฐิรัฎชญาน์    อัจฉวิยะสกุล
2. นางพรพรหม    วงษ์บูรณาวาทย์
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................