งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2
ณ โรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อย ,สันทรายหลวง,บ้านแม่โจ้,บ้านห้วยเกี๋ยงและสันทรายวิทยาคม
ระหว่าง วันที่ 12 - 13 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561
สรุปกิจกรรม การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.1-ม.3 050
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนบ้านเมืองกื้ด กลุ่ม แม่แตง 2 1. เด็กหญิงพรรณิภา    ชัยเลิศ
2. เด็กหญิงบัณฑิตา    ธรรมไทสง
3. เด็กหญิงเยาวลักษณ์    คำเมือง
1. นางสาวฐิติมา    บุญเรือง
2. นางสาววรรณธนา    สีแก้ว
2 โรงเรียนสหกรณ์ดำริ กลุ่ม พร้าว 4 1. นางสาวปาณิศา    แซ่เท้า
2. นางสาวอรปรียา    เลาซ้ง
3. เด็กหญิงจันทร์ริรา    วรโชติวนาไพร
1. นางนิริสา    พวงทอง
3 โรงเรียนสันทรายหลวง กลุ่ม สันทราย 3 1. เด็กหญิงปราณี    บุญมี
2. เด็กชายพีรณัฐ    โพธิ์เว
3. เด็กหญิงจำหลู่    -
1. นางสาวฐิรัฎชญาน์    อัจฉวิยะสกุล
2. นางพรพรหม    วงษ์บูรณาวาทย์
4 โรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อย กลุ่ม สันทราย 4 1. เด็กหญิงจันทร    บุญศรี
2. เด็กหญิงเงินหอม    ลุงเฮือง
3. เด็กหญิงสาลินี    ดวงดี
1. นางสาวกาญจนา    ถาแก้ว
2. นางรุ่งนภา    เมืองอินทร์
5 โรงเรียนบ้านแม่ขะปู กลุ่ม สะเมิง 3 1. เด็กหญิงวรินทร    เกลอะมู
2. เด็กหญิงพิมพ์วิไล    คีรีอุดมสินธุ์
3. เด็กหญิงสุนารี    คาติ
1. นางสาวกมลพรรณ    ดวงเขตต์
2. นางสาวเกศรา    ตุ่มคำ
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................