งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2
ณ โรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อย ,สันทรายหลวง,บ้านแม่โจ้,บ้านห้วยเกี๋ยงและสันทรายวิทยาคม
ระหว่าง วันที่ 12 - 13 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561
สรุปกิจกรรม การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6 051
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนสันป่าสักวิทยา กลุ่ม แม่แตง 3 1. เด็กชายสิรวิชญ์    อตำมา
2. เด็กชายสุรยุทธ    บัวใจ
3. เด็กชายปิยวัฒน์    วรรณพรหม
4. เด็กชายศุภกฤต    เขื่อนเพชร
5. เด็กหญิงมณทิวรรณ    มาเยอะ
6. เด็กหญิงชลธิณี    ชัยยุ
1. นายชายชาญ    จอมแปง
2. นายอดิศักดิ์    วงศ์วาลย์
2 โรงเรียนบ้านปางฮ่าง กลุ่ม แม่แตง 4 1. เด็กหญิงนิพร    อรุณรัศมีสกุล
2. เด็กหญิงธิดาภรณ์    มูลแฮ
3. เด็กหญิงหทัยรัตน์    คำเก
4. เด็กหญิงอริสา    สิทธิสมานฉันท์
5. เด็กหญิงมณีรัตน์    ชัยแว่น
6. เด็กหญิงพรนภา    พะอิยาง
1. นายวรวิทย์    อินทะสิทธิ์
2. นายสมพงษ์    บงกชผ่องอำไพ
3. นางสิริวรรณ    สุรินต๊ะ
3 โรงเรียนบ้านโป่งแยงใน กลุ่ม แม่ริม 2 1. เด็กชายนะ    ลุงปันคำ
2. เด็กชายหนุ่ม    ลุงปันคำ
3. เด็กชายศุภโชค    สร้อยคำ
4. เด็กชายศุภชัย    สร้อยคำ
5. เด็กชายจิรายุ    ไทยใหญ่
6. เด็กชายจิราชีพ    ไทยใหญ่
1. นางสายจิตร์    ถาตะถา
2. นายเรวัต    อภิชัย
4 โรงเรียนบ้านพระนอน กลุ่ม แม่ริม 3 1. เด็กชายซื่อ    ลุงลืน
2. เด็กหญิงจ๋อม    ตาคำ
3. เด็กหญิงสุรีพร    -
4. เด็กชายศุภชีพ    จันทร์ตาใหม่
5. เด็กชายกันต์    เทียนทวีป
6. เด็กชายธนวัฒน์    ลุงแก้ว
1. นายทรงยศ    หล้าสุข
2. นางหลินฟ้า    กันตี
3. นายเดชณรงค์    จันจรมานิต
5 โรงเรียนบ้านสันปง กลุ่ม พร้าว 1 1. เด็กชายธนวัฒน์    มาใหม่
2. เด็กชายเฉลิมชัย    แสงเขน
3. เด็กชายศุภกิตติ์    โพธิ์สัมฤทธิ์
4. เด็กชายธีรภัทร    ภีระธรรม
5. เด็กหญิงศกุลตลา    คนบุญ
6. เด็กชายธนภัทร    กิตติจันทร์
1. นายจรัญ    สิทธิราช
2. นายบุญทรง    จันทร์คำ
6 โรงเรียนบ้านป่าตุ้ม กลุ่ม พร้าว 2 1. เด็กชายฐิติศักดิ์    เสมะ
2. เด็กชายบริภัทร    ภุมรีขันทอง
3. เด็กชายพงศธร    วงศาไพสิฐ
4. เด็กชายเจษฎา    เลาย้าง
5. เด็กชายณัฐนันท์    เลายี่ปา
6. เด็กชายรัฐภูมิ    พรประเวศ
1. นายชุ่ม    สักคำ
2. นายวุฒิชัย    ใยบัว
3. นายศรัณย์    กันธิยะ
7 โรงเรียนบ้านนาบุญโหล่งขอด กลุ่ม พร้าว 3 1. เด็กชายรัชพล    หาญกล้า
2. เด็กชายวชิรวิทย์    สุภา
3. เด็กชายวีรพงศ์    กันแก้ว
4. เด็กชายศิริวัฒน์    เขียวไทย
5. เด็กชายภาคภูมิ    แอตุ
6. เด็กชายอาทิตย์    จะอือ
1. นายวัชระ    มังสัง
8 โรงเรียนบ้านสันคะยอม กลุ่ม แม่ริม 1 1. เด็กชายกฤษกร    แซ่ลี
2. เด็กชายทุนแลง    ซอนะ
3. เด็กชายจิรายุ    อิสระ
4. เด็กชายสุทธดร    แซ่ลี
5. เด็กชายธีนธารา    จาเรือง
6. เด็กชายเจษฏา    แซ่โชว์
1. นางสาวพิมพิลัย    ไชยมงคล
2. นายภูริวัชร์    ทำกิน
3. นางสาววนิดา    อุปจันทร์
9 โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง กลุ่ม พร้าว 4 1. เด็กชายปานเทพ    โอบอ้อม
2. เด็กชายรัฐภูมิ    ปัญญารู้
3. เด็กชายอัจฉริยะเดช    นวลนาค
4. เด็กชายยุทธนา    ปานยาง
5. เด็กชายฐานปกรณ์    ต๊ะใส
6. เด็กชายศราวัณณ์    ก่ำแก้ว
1. นายณรงค์ศักดิ์    คำมา
2. นางสุพาณี    ศรีนวล
10 โรงเรียนบ้านแม่แต กลุ่ม สันทราย 1 1. เด็กชายธนกฤต    เวฬุวนาทร
2. เด็กชายธราเทพ    คำกล้า
3. เด็กชายจิรัฐติกาล    ลุนศรีทอง
4. เด็กชายสุทธิพงศ์    ใกล้ชิดพร
5. เด็กชายสาระวิน    ตาไฝ
6. เด็กชายพรเทวินทร์    ฝั้นจักสาย
1. นายสง่า    นางแล
2. นายสันติภาพ    กรองบริสุทธิ์
3. นายสุรโชค    เพชรธรรมนาถ
11 โรงเรียนชลประทานเขื่อนแม่กวงจิราธิวัฒน์อุปถัมภ์ กลุ่ม สันทราย 2 1. เด็กชายกิตติชัย    ณ คีรี
2. เด็กชายธีรภัทร    กล้ากระทำ
3. เด็กหญิงอรปรียา    ไอ้คำ
4. เด็กชายกฤติเดช    วงษ์สะอาด
5. เด็กชายธงชัย    จะเหมาะ
6. เด็กหญิงเดือน    ลุงอ่อง
1. นายจิรเมธ    ปัญญา
2. นางปราณี    จันทวงค์
3. นางพิมพ์วรา    สดับ
12 โรงเรียนสันทรายหลวง กลุ่ม สันทราย 3 1. เด็กชายอรรถวุฒิ    แสนสูง
2. เด็กชายอธิป    ลุงหยี้
3. เด็กชายธีรธาดา    ดอนใหญ่
4. เด็กชายกฤษณพล    ปร๊ะย่อ
5. เด็กชายธนดล    ชัยสุรินทร์
6. เด็กชายอภิชาต    ปาอ่อง
1. นายจตุพล    สุริยันพิสวาส
2. ว่าที่ร้อยตรีวรายุทธ    แปงแก้ว
13 โรงเรียนบ้านแม่ลานคำ กลุ่ม สะเมิง 1 1. เด็กหญิงชัญญานุช    ขันใกล้
2. เด็กหญิงนันทิชา    กุณโน
3. เด็กหญิงอัจฉรา    สุนันต๊ะ
4. เด็กชายเสฏฐพงศ์    ประชุมสิทธิ์
5. เด็กหญิงสิรินดา    ดำรงมงคล
6. เด็กชายศรัญพงศ์    ยินดีธีรชัย
1. นายชโยทิต    น้ำดอกไม้
2. นางสาวหทัยวัลล์    คนเที่ยง
3. นายอดิศักดิ์    อิ่นแก้ว
14 โรงเรียนวัดงิ้วเฒ่า กลุ่ม สะเมิง 2 1. เด็กหญิงอัมพิกา    ยานะรินทร์
2. เด็กหญิงฐิติกานต์    อุตตะมะติง
3. เด็กหญิงกวินสุดา    ไชยนาดี
4. เด็กชายวัฒนกรณ์    ภาโนมัย
5. เด็กชายภู่พิสิทธื์    ไชยยา
6. เด็กชายสุภศิน    ถานุปัญญา
1. นายดำรงเกียรติ    คำเกิด
15 โรงเรียน รัปปาปอร์ต(ตชด.บำรุงที่ ๙๒) กลุ่ม สะเมิง 3 1. เด็กชายทวีรัฐ    เลาย่าง
2. เด็กชายส่าหลู่    เรือนคำ
3. เด็กชายไกรวิชณ์    หม่อแป่
4. เด็กชายสันติ    เกษตรกุลทรัพย์
5. เด็กชายปฐม    เกษตรกุลทรัพย์
6. เด็กชายทวิพจน์    โซย่าง
1. นายจงกล    จำเริญ
2. นางธิดา    ธรรมใจ
3. ดาบตำรวจเกรียงศักดิ์    ดวงใย
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................