งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2
ณ โรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อย ,สันทรายหลวง,บ้านแม่โจ้,บ้านห้วยเกี๋ยงและสันทรายวิทยาคม
ระหว่าง วันที่ 12 - 13 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561
สรุปกิจกรรม การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 006
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนบ้านปางไม้แดง กลุ่ม แม่แตง 2 1. เด็กชายชูสินธิ์    เหมอแล
2. เด็กหญิงดาว    ลุงตา
3. เด็กหญิงจิตตรา    ลุงสม
1. นางอนุโณทัย    บุญลูน
2 โรงเรียนบ้านร่มหลวง กลุ่ม สันทราย 1 1. เด็กชายแสงเมือง     ลุงทุน
2. เด็กชายวันชัย    วันนะ
3. เด็กชายเจน    จาย
1. นางรัชดา    วงค์ศรี
2. นายไพบูลย์    สงศิริ
3 โรงเรียนเขื่อนผากวิทยา กลุ่ม พร้าว 4 1. สามเณรจีรภัทร    พรมจันทร์
2. สามเณรจิรายุ    จำกัด
3. สามเณรพัชรพล    ชิงปัน
1. พระพัธรธนสิทธ์    ชววุฑฺโฒ
2. นายศราวุฒิ    เสโตบล
4 โรงเรียนบ้านศาลา กลุ่ม แม่ริม 3 1. เด็กชายสุพจน์    ทินชัยลังกา
2. เด็กชายอภิชัย    ชัยวงค์
3. เด็กชายเปา    ลู
1. นายบรรจง    สุระมิตร
2. นายวรวัฒน์    ใจกองคำ
5 โรงเรียนบ้านแม่ลานคำ กลุ่ม สะเมิง 1 1. เด็กชายจินตภัทร    แก้วจะดี
2. เด็กชายชัยนันท์    บงกชอมร
3. เด็กชายณัชพล    ขวัญธัญเลิศ
1. ว่าที่ร้อยตรีกิตติพงศ์    พลเยี่ยม
2. นายวรณ์    กาจะนะ
6 โรงเรียนวัดยั้งเมิน กลุ่ม สะเมิง 2 1. เด็กชายธีรภัทร    ปรีดี
2. เด็กชายธัชพล    ตะถาขัด
3. เด็กชายเกียรติศักดิ์    ขวัญมนัสพงศ์
1. นายอภิเชฎ    ดุมดก
7 โรงเรียนบ้านแม่ขะปู กลุ่ม สะเมิง 3 1. เด็กชายภูมิภัทร    สิงขรพิทักษ์
2. เด็กชายพิทักษ์ชัย    ชลาคีรีเขตต์
3. นายยอดธง    แซ่ย่าง
1. นายกิตติพันธ์    คำลอม
2. นายณัฐพล    พิไสย
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................