งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2
ณ โรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อย ,สันทรายหลวง,บ้านแม่โจ้,บ้านห้วยเกี๋ยงและสันทรายวิทยาคม
ระหว่าง วันที่ 12 - 13 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561
สรุปกิจกรรม การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 602
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนบ้านริมใต้ กลุ่ม แม่ริม 3 1. เด็กชายภูวาริ    กิจเจริญพิทักษ์
1. นายดนุกิจ    สายเกิด
2 โรงเรียนวัดห้วยไร่ กลุ่ม แม่แตง 3 1. เด็กชายพงศภัค    ชอบประหยัด
1. นายสุขเสถียร    พยอมยงค์
3 โรงเรียนบ้านปางไฮ กลุ่ม แม่ริม 2 1. เด็กชายเทพบดินทร์    แซ่เจ๊า
1. นายบอลอย    เลวงดีพงศ์
4 โรงเรียนบ้านแม่ปั๋ง กลุ่ม พร้าว 3 1. เด็กชายภานุวัฒน์    พงษ์พัฒน์
1. นางสาววิลาวัณย์    ขันทะสอน
5 โรงเรียนชุมชนบ้านโป่ง กลุ่ม พร้าว 4 1. เด็กชายปัณณพัฒน์    จรจ่อง
1. นางสาวเยาวลักษณ์    โปยทอง
6 โรงเรียนบ้านแม่แต กลุ่ม สันทราย 1 1. เด็กชายณัฐวุฒิ    ธนกรวิศิน
1. นางรัศมีแข    ศรีฉ่ำ
7 โรงเรียนบ้านห้วยเกี๋ยง กลุ่ม สันทราย 4 1. เด็กชายชัยวัฒน์    แซ่ย้าง
1. นางสาวนันท์นภัส    กันกา
8 โรงเรียนทรายทองราษฎร์อุทิศ กลุ่ม สะเมิง 1 1. เด็กชายสันติสุข    ชัยชะนะ
1. นางสาวนวรัตน์    วรโชติทรัพย์
9 โรงเรียนบ้านบ่อแก้ว กลุ่ม สะเมิง 3 1. เด็กชายบารมี    ภาวนากิจ
1. นางสาวอรณัชชา    เปอะโพ
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................