งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2
ณ โรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อย ,สันทรายหลวง,บ้านแม่โจ้,บ้านห้วยเกี๋ยงและสันทรายวิทยาคม
ระหว่าง วันที่ 12 - 13 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561
สรุปกิจกรรม การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 603
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนบ้านปางห้วยตาด กลุ่ม แม่แตง 1 1. เด็กชายสันติ      จะหย่อ
1. นางสาวพัชรียา    กาน้อย
2 โรงเรียนสันมหาพนวิทยา กลุ่ม แม่แตง 2 1. เด็กชายรัฐธรรมนูญ    แซ่ย่าง
1. นางวรุนยุพา    ประดิษฐทอง
3 โรงเรียนสบเปิงวิทยา กลุ่ม แม่แตง 4 1. นายศักดิ์ชัย    เลาย้าง
1. นางสาวกรวรรณ    ขาวงาม
4 โรงเรียนบ้านหนองปิด กลุ่ม พร้าว 1 1. เด็กชายศุภเสกข์    ศิริพันธ์
1. นายกฤชเพชร    ชัยเพ็ญ
5 โรงเรียนบ้านสะลวงนอก กลุ่ม แม่ริม 1 1. เด็กชายรุจดนัย    เชื้อคำ
1. นางสาวจิราภรณ์    เปียงมูล
6 โรงเรียนบ้านหลักปัน กลุ่ม สันทราย 2 1. เด็กชายมานพ    อินคำ
1. นายธารินทร์    ธรรมดุลพินิจ
7 โรงเรียนบ้านหนองไคร้ กลุ่ม สันทราย 3 1. เด็กชายสุรศักดิ์    เบียเช่อชา
1. นางสาวอัจฉรา    พงษ์เย็น
8 โรงเรียนบ้านศรีบุญเรือง กลุ่ม สันทราย 4 1. เด็กชายวีรภาพ    ปอธาน
1. นายวิศิษฏ์    ศรีพุ่ม
9 โรงเรียนวัดยั้งเมิน กลุ่ม สะเมิง 2 1. เด็กชายพงศกร    ธรรมมัง
1. นางสาวขนิษฐ์ชญาน์    ฤทธิ์กาลศิลา
10 โรงเรียนบ้านแม่ตะละ กลุ่ม สะเมิง 3 1. เด็กชายภูริวัฒน์    เถาทวีไชยโรจน์
1. นายอาทิตย์    ชัยมงคล
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................