งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2
ณ โรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อย ,สันทรายหลวง,บ้านแม่โจ้,บ้านห้วยเกี๋ยงและสันทรายวิทยาคม
ระหว่าง วันที่ 12 - 13 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561
สรุปกิจกรรม การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 604
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนบ้านแม่ตะมาน กลุ่ม แม่แตง 2 1. เด็กหญิงสาวินี    ไพรศิริคุณ
1. นางวราภรณ์    คำดอน
2 โรงเรียนสันป่าสักวิทยา กลุ่ม แม่แตง 3 1. เด็กหญิงชนัญธิดา    สัญญาลักษณ์
1. นายณภัทชรัญข์    วงศา
3 โรงเรียนบ้านปางฮ่าง กลุ่ม แม่แตง 4 1. เด็กหญิงธีราภรณ์    แก้วผัด
1. นางเพชรา    บุญธง
4 โรงเรียนป่าแป๋วิทยา กลุ่ม แม่แตง 5 1. เด็กหญิงทิพธิดา    มอสส์แมน
1. นางเจตศรี    ไชยสาร
5 โรงเรียนบ้านปางไฮ กลุ่ม แม่ริม 2 1. เด็กหญิงสิริภาพร    แซ่ย่าง
1. นายบอลอย    เลวงดีพงศ์
6 โรงเรียนบ้านคุณหมอ กลุ่ม แม่ริม 3 1. เด็กหญิงฑิฆัมพร    ดวงดง
1. นายอสิ    ผ่องโสภณ
7 โรงเรียนประชาสามัคคีวิทยา กลุ่ม พร้าว 1 1. เด็กหญิงฐิติชญา    ดาราพงค์พันธ์
1. นางสาวดวงรัตน์    สมมะโน
8 โรงเรียนบ้านแม่ปั๋ง กลุ่ม พร้าว 3 1. เด็กหญิงมนัสนันท์    นันติ
1. นางสาววิลาวัณย์    ขันทะสอน
9 โรงเรียนบ้านสะลวงนอก กลุ่ม แม่ริม 1 1. เด็กหญิงปัญจพร    เลาย่า
1. นางสาวจิราภรณ์    เปียงมูล
10 โรงเรียนบ้านเจดีย์แม่ครัว กลุ่ม สันทราย 1 1. เด็กหญิงพิมพ์ลภัส    นันตี
1. นางสาวสมฤทัย    บุญขวัญ
11 โรงเรียนบ้านหลักปัน กลุ่ม สันทราย 2 1. เด็กหญิงแสงดาว    -
1. นางจุฑาพันธ์    ทองหนัก
12 โรงเรียนสันทรายหลวง กลุ่ม สันทราย 3 1. เด็กหญิงพรพิมล    ทะรา
1. นายสุวิทย์    อูปคำ
13 โรงเรียนบ้านป่าบง กลุ่ม สันทราย 4 1. เด็กหญิงจุฑาทิพย์    บุญเส็ง
1. นางสาวเรนุกานต์    พงศ์พิสุทธิกุล
14 โรงเรียนทรายทองราษฎร์อุทิศ กลุ่ม สะเมิง 1 1. เด็กหญิงอรปรียา    เจริญกุลพิวัฒน์
1. นางสาวนวรัตน์    วรโชติทรัพย์
15 โรงเรียนบ้านกิ่วเสือ กลุ่ม สะเมิง 2 1. เด็กหญิงชนนิกานต์    สุขเงิน
1. นางสาววนิดา    พนาศิลาลาด
16 โรงเรียนบ้านบ่อแก้ว กลุ่ม สะเมิง 3 1. เด็กหญิงมาริสา    แก้วกังวานชัย
1. นางสาวอรณัชชา    เปอะโพ
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................