งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2
ณ โรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อย ,สันทรายหลวง,บ้านแม่โจ้,บ้านห้วยเกี๋ยงและสันทรายวิทยาคม
ระหว่าง วันที่ 12 - 13 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561
สรุปกิจกรรม การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 605
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนบ้านปางห้วยตาด กลุ่ม แม่แตง 1 1. เด็กหญิงปรินดา    จะหวะ
1. นางสาวภาณุมาศ    มงคลพงษ์
2 โรงเรียนสบเปิงวิทยา กลุ่ม แม่แตง 4 1. เด็กหญิงรุ่งอรุณ    เลาเท่า
1. นางสาวกรวรรณ    ขาวงาม
3 โรงเรียนป่าแป๋วิทยา กลุ่ม แม่แตง 5 1. นางสาวปาลีรัตน์    ชัยวงค์
1. นางเจตศรี    ไชยสาร
4 โรงเรียนเจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 7 กลุ่ม แม่ริม 2 1. เด็กหญิงพรดี    เลาหาง
1. นางสาวคนึงนิจ    มณีเชษฐา
5 โรงเรียนบ้านร่มหลวง กลุ่ม สันทราย 1 1. เด็กหญิงตีญากร     มะโนนำ
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงชวัลลักษณ์     สุมงคล
6 โรงเรียนบ้านแม่สา กลุ่ม แม่ริม 3 1. เด็กหญิงนุชรินทร์    หากิน
1. นางสาวรณิษพร    แคว้นไธสง
7 โรงเรียนบ้านหนองปิด กลุ่ม พร้าว 1 1. เด็กหญิงมัสนันท์    สมควร
1. นายกฤชเพชร    ชัยเพ็ญ
8 โรงเรียนบ้านขุนแจ๋ กลุ่ม พร้าว 2 1. นางสาวพนิดา    กลมกล่อม
1. นางสาวรัตนา    คำแสน
9 โรงเรียนบ้านแม่ปั๋ง กลุ่ม พร้าว 3 1. เด็กหญิงณัชนันท์    ปิ่นดี
1. นางสาววิลาวัณย์    ขันทะสอน
10 โรงเรียนชุมชนบ้านโป่ง กลุ่ม พร้าว 4 1. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์    คำนวล
1. นางสาวเยาวลักษณ์    โปยทอง
11 โรงเรียนชลประทานเขื่อนแม่กวงจิราธิวัฒน์อุปถัมภ์ กลุ่ม สันทราย 2 1. เด็กหญิงอรนิชา    มีกาเซา
1. นางปราณี    จันทวงค์
12 โรงเรียนบ้านหนองไคร้ กลุ่ม สันทราย 3 1. เด็กหญิงฐาปนีย์    คันธลักษณ์
1. นางสาวอัจฉรา    พงษ์เย็น
13 โรงเรียนบ้านหนองปลามัน กลุ่ม แม่ริม 1 1. เด็กหญิงน้ำส้ม    แสงทอง
1. นางสกุณา    บาลยอ
14 โรงเรียนบ้านแม่โจ้ กลุ่ม สันทราย 4 1. เด็กหญิงพัชรพร    เลิศศิลารัตน์
1. นายนรภัทร    บาลชัย
15 โรงเรียนบ้านแม่ลานคำ กลุ่ม สะเมิง 1 1. เด็กหญิงวารี    ประชุมวิวัฒน์
1. นางสาวชลธิชา    เจริญกุล
16 โรงเรียนบ้านแม่แว กลุ่ม สะเมิง 2 1. เด็กหญิงคัมภีรัตน์    จ่างอ
1. นางสาวจิราพร    ศรีจันตา
17 โรงเรียนบ้านแม่ยางห้า กลุ่ม สะเมิง 3 1. เด็กหญิงสุกฤตา    อัญญะ
1. นางลำดวน    มุ่งทำดี
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................