งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2
ณ โรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อย ,สันทรายหลวง,บ้านแม่โจ้,บ้านห้วยเกี๋ยงและสันทรายวิทยาคม
ระหว่าง วันที่ 12 - 13 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561
สรุปกิจกรรม การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 062
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนวัดงิ้วเฒ่า กลุ่ม สะเมิง 2 1. เด็กชายติ่ง    อ้ายเมือง
2. เด็กชายอัครพล    ศรีจอมทอง
3. เด็กชายณัฐวุฒิ    อนงค์รัตน์
4. เด็กชายสิทธิพล    มะละฟู
5. เด็กชายณัฐวิทย์    ยาวันโน
6. เด็กชายคเชนทร์    อุตุมะติง
7. เด็กชายจิรวัฒน์    อินตานิ
8. เด็กชายทีปกร    บุญวงค์
1. นายดำรงเกียรติ    คำเกิด
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................