งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2
ณ โรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อย ,สันทรายหลวง,บ้านแม่โจ้,บ้านห้วยเกี๋ยงและสันทรายวิทยาคม
ระหว่าง วันที่ 12 - 13 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561
สรุปกิจกรรม การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 643
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนสันทรายหลวง กลุ่ม สันทราย 3 1. เด็กชายคมสันต์    แสนสุข
2. เด็กชายพันธวัช    ดวงผัด
3. เด็กชายจักรพงษ์    อ๊อดเดช
4. เด็กชายประพจน์    บัวแจ่ม
5. เด็กหญิงสุพรรณิการ์    แปงเจอร์
6. เด็กหญิงสุภัสสรา    เชื้อเมืองพาน
1. นายสุวิทย์    อูปคำ
2 โรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อย กลุ่ม สันทราย 4 1. เด็กชายชยทัต    วงค์เตียมใจ
2. เด็กชายณกร    สุตา
3. เด็กชายธีรภัทร    แซ่จันทร์
4. เด็กชายกนิษฐ์    ผลมาก
5. เด็กชายนพพร    แสนคำ
6. เด็กชายรุจิระ    พิมพิสาร
1. นายพิสุทธิ์    คำดอน
2. นายวรศักดิ์    ตะยะพงค์
3. นายศิษฏ์ชนา    ดวงบาล
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................