งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2
ณ โรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อย ,สันทรายหลวง,บ้านแม่โจ้,บ้านห้วยเกี๋ยงและสันทรายวิทยาคม
ระหว่าง วันที่ 12 - 13 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561
สรุปกิจกรรม การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 068
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนสบเปิงวิทยา กลุ่ม แม่แตง 4 1. เด็กชายภพธรรม    แซ่เฒ้า
2. เด็กชายฉัตรชัย    แซ่เฒ้า
3. เด็กชายพลากร    แซ่หว้า
1. นางสาวกรวรรณ    ขาวงาม
2. นางเอื้อมเดือน    โพลาลัย
2 โรงเรียนบ้านแม่ลานคำ กลุ่ม สะเมิง 1 1. เด็กหญิงสิรินดา    วนาตระกูล
2. เด็กหญิงวิลาวัลย์    ประชุมสิทธิ์
3. เด็กหญิงธวัลหทัย    ศรีเอื้องดอย
1. นางสาวธัณยพร    อะคำตา
2. นางพนิตพิชา    จินาเคียน
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................