งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2
ณ โรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อย ,สันทรายหลวง,บ้านแม่โจ้,บ้านห้วยเกี๋ยงและสันทรายวิทยาคม
ระหว่าง วันที่ 12 - 13 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561
สรุปกิจกรรม การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ป.1-ป.3 007
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนบ้านปางไม้แดง กลุ่ม แม่แตง 2 1. เด็กหญิงครองขวัญ    ลุงวิ
1. นางเบญจมาศ    ประทุมพา
2 โรงเรียนสันป่าสักวิทยา กลุ่ม แม่แตง 3 1. เด็กหญิงนลินนิภา    วันเพ็ญ
1. นางสาววรรณธยา    ขันจันทร์
3 โรงเรียนสบเปิงวิทยา กลุ่ม แม่แตง 4 1. เด็กหญิงไอลดา    วังฑูลย์
1. นางบุศรารัตน์    อุสา
4 โรงเรียนบ้านโป่งแยงใน กลุ่ม แม่ริม 2 1. เด็กหญิงภคมน    โชคนิรมิตร
1. นางสาวมัลลิกา    แก่นศรีสุข
5 โรงเรียนป่าแป๋วิทยา กลุ่ม แม่แตง 5 1. เด็กชายอภินันท์    กุมารสิทธิ์
1. นางสาวนันธิกา    จินาการ
6 โรงเรียนบ้านปลาดาว กลุ่ม แม่แตง 1 1. เด็กหญิงปวริศา    แสงเพชร
1. นางกรรณิการ์    คำยาว
7 โรงเรียนบ้านร่มหลวง กลุ่ม สันทราย 1 1. เด็กหญิงณัฐชญา    สงค์ประเสริฐ
1. นางอุไร    ธรรม์วัชราภา
8 โรงเรียนบ้านต้นผึ้ง กลุ่ม แม่ริม 3 1. เด็กหญิงพัชรินทร์    ลุงนะ
1. นางเพ็ญศรี    ศรีมา
9 โรงเรียนบ้านท่ามะเกี๋ยง กลุ่ม พร้าว 1 1. เด็กหญิงชุติมณฑ์น    ครองแสง
1. นางจันทร์เพ็ญ    มณีวรรณ
10 โรงเรียนบ้านนาบุญโหล่งขอด กลุ่ม พร้าว 3 1. เด็กหญิงสุชาวดี    กิจกมลสุข
1. นางสาวเจนจิรา    ยาละนะ
11 โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง กลุ่ม พร้าว 4 1. เด็กชายศุกลวัฒน์    อินทนะนก
1. นางเมตตา    แสงหน่อ
12 โรงเรียนชลประทานเขื่อนแม่กวงจิราธิวัฒน์อุปถัมภ์ กลุ่ม สันทราย 2 1. เด็กชายมงคล    ลุงออ
1. นางสาวศิริกาญจน์    จอมนวล
13 โรงเรียนบ้านหนองไคร้ กลุ่ม สันทราย 3 1. เด็กหญิงศุภัคชญา    พิชัย
1. นางงามจิตร    มุนิจารวัฒนกุล
14 โรงเรียนบ้านแม่โจ้ กลุ่ม สันทราย 4 1. เด็กหญิงปัณฑิตา    ศักดี
1. นางพิกุล    กาวิละพรรณ์
15 โรงเรียนทรายทองราษฎร์อุทิศ กลุ่ม สะเมิง 1 1. เด็กหญิงดาว    ลุงจินะ
1. นางสาวสุจินดา    โปร่งสกุล
16 โรงเรียนวัดงิ้วเฒ่า กลุ่ม สะเมิง 2 1. เด็กหญิงชนนิกานต์    บุญวงค์
1. นางสาวชัญญานุช    ปรีดี
17 โรงเรียนบ้านบ่อแก้ว กลุ่ม สะเมิง 3 1. เด็กหญิงพรสิริ    ประเทศรัตน์
1. นางนิตยา    แย้มบุญชุ่ม
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................