งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2
ณ โรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อย ,สันทรายหลวง,บ้านแม่โจ้,บ้านห้วยเกี๋ยงและสันทรายวิทยาคม
ระหว่าง วันที่ 12 - 13 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561
สรุปกิจกรรม การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ม.3 070
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนบ้านแม่สา กลุ่ม แม่ริม 3 1. เด็กชายไมยสิทธิ์    วิสุทธิ์คงกมล
2. เด็กหญิงอรนุช    ลุงหลิ่ง
3. เด็กหญิงสิริกร    นายยะ
4. เด็กชายพรสวรรค์    แซ่เฒ่า
5. เด็กหญิงดาว    ลุงออ
6. เด็กชายเกรียงไกร    ทิศมาศบุญศิริ
7. เด็กหญิงบุญยาพร    แก้วพันธ์
8. เด็กหญิงประภัสสร    ศิริพงษ์
9. เด็กหญิงกานดา    ซอนะ
10. เด็กหญิงศิริภา    ลุงต๊ะ
1. นางกำไล    เอี่ยมงาม
2. นายจิรายุ    ต้อตานา
3. นางพิมพ์ประไพ    กุลประดิษฐ์
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................