งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2
ณ โรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อย ,สันทรายหลวง,บ้านแม่โจ้,บ้านห้วยเกี๋ยงและสันทรายวิทยาคม
ระหว่าง วันที่ 12 - 13 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561
สรุปกิจกรรม การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 702
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนบ้านทับเดื่อ กลุ่ม แม่แตง 1 1. เด็กหญิงคำหลาว     อินทอน
2. เด็กชายจ่อละ     อ่องหล้า
3. เด็กหญิงสายใจ    ลุงนันตา
1. นางสาวมรกต    จันทร์งาม
2 โรงเรียนบ้านปางไม้แดง กลุ่ม แม่แตง 2 1. เด็กชายศักดิ์ดา    วนากุลพิทักษ์
2. เด็กชายพงษ์ศักดิ์ดา    วนากุลพิทักษ์
3. เด็กชายหลาวแสง    ลุงเนิง
1. นางสาวพรรษกร    โปยทอง
2. นางแสงดาว    ใจสุข
3 โรงเรียนสันป่าสักวิทยา กลุ่ม แม่แตง 3 1. เด็กชายสิรพัฒน์    อตำมา
2. เด็กหญิงธมลวรรณ    สุรินทร์
3. เด็กหญิงโศภิตปภา    จูเทศ
1. นางสาวนวพรรณ    เทียมรอด
2. นางเดือนนภา    แช่มชื่น
4 โรงเรียนวัดท่าข้าม กลุ่ม แม่แตง 4 1. เด็กชายศักดิ์กริน    แสงคำ
2. เด็กหญิงณัฐภัสสร    อินต๊ะ
3. เด็กหญิงอาจหาญ    ลุงซอ
1. นางสาวชุติกาญจน์    สะแหละ
2. นางเพ็ญพักตร์    เอกจิตร
5 โรงเรียนบ้านแม่เลา กลุ่ม แม่แตง 5 1. เด็กหญิงรินรดา    ฟ้าสกุล
2. เด็กหญิงพัชรีย์    คำวัง
3. เด็กหญิงเกศวราพร    บงกชผ่องอำไพ
1. นางนริศรา    ไฝปวง
2. นางโสภิต    บงกชผ่องอำไพ
6 โรงเรียนอนุบาลจิตโรภาส กลุ่ม แม่ริม 3 1. เด็กหญิงศรุตญา    มูลสม
2. เด็กหญิงดารารัศมิ์    โพธิ์ดี
3. เด็กหญิงวชิรญาณ์    สุนทรชื่น
1. นางพิสมัย    พาจะโปะ
2. นายยงรวี    อัมโรจน์
7 โรงเรียนอนุบาลแม่แวน กลุ่ม พร้าว 4 1. เด็กชายทักษ์ดนัย    พิศญาณะ
2. เด็กชายนราธิป    ศรีธรรม
3. เด็กชายภูผา    ดอกแก้ว
1. นางสาวิตรี    เกษธีระกุล
2. นางสาวสุกัญญา    ตนมั่น
8 โรงเรียนพร้าวบูรพา กลุ่ม พร้าว 2 1. เด็กหญิงกัญญาภัค    แสงคำ
2. เด็กชายทินพัทร์    อาซองกู่
3. เด็กชายสิทธิโชค    แซตู่กู่
1. นางปณริญ    ปัญญารัตน์
2. นางเพียงเพ็ญ    เชาว์ประเสริฐ
9 โรงเรียนบ้านสันคะยอม กลุ่ม แม่ริม 1 1. เด็กชายเหลา    ลุงส่า
2. เด็กหญิงขวัญฤดี    ปิยะทวีเกียรติ
3. เด็กหญิงศวิตา    ยอดมณีสกุล
1. นางสาวฉัตรสุดา    เลาย่าง
2. นางเบญจมาศ    คำชั่ง
10 โรงเรียนประดู่วิทยา กลุ่ม พร้าว 3 1. เด็กชายกิตติวินท์    วงษ์สม
2. เด็กหญิงกานต์พิชชา    เรือนงาม
3. เด็กหญิงนิชุมล    หน่อคำ
1. นางพิชญานิษฐ์    มงคล
2. นางสาวเกศกนก    เวชกิจ
11 โรงเรียนบ้านหนองมะจับ กลุ่ม สันทราย 1 1. เด็กหญิงคำน้อง    รุ่งเรือง
2. เด็กหญิงณัฐชา    ลุงเหน่
3. เด็กชายกรภพ    ชวนชัย
1. นางกุลธิดา    ตันสมรส
2. นางไพรสุดา    ไชยวุฒิ
12 โรงเรียนบ้านป่าเหมือด กลุ่ม สันทราย 2 1. เด็กชายยอด    ลุงคำ
2. เด็กหญิงยุ    ลุงคำ
3. เด็กหญิงอ่อง    -
1. นางอัจฉรา    วรหาญ
2. นางอุไรวรรณ    น้อยเพ็ง
13 โรงเรียนบ้านหนองไคร้ กลุ่ม สันทราย 3 1. เด็กชายวันชัย    ไม่มีนามสกุล
2. เด็กหญิงซัญญา    ลุงออต๊ะ
3. เด็กหญิงปัทมาพร    พรมมา
1. นางสาวนภัค    ชัยอุปคำ
2. นางสาวมัณฑนา    แผลงฤทธิ์
14 โรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อย กลุ่ม สันทราย 4 1. เด็กหญิงปณัชญา    กองยศสืบ
2. เด็กหญิงธวัลรัตน์    ชุ่มเย็น
3. เด็กหญิงธนพร    -
1. นางตรีนุช    คุณยศยิ่ง
2. นางสาวยุวดี    ธนโชติรุ่งเจริญ
15 โรงเรียนทรายทองราษฎร์อุทิศ กลุ่ม สะเมิง 1 1. เด็กชายโกเมศ    อุปโย
2. เด็กชายหน่อแสง    แต่ยะ
3. เด็กหญิงหมวยฟาง    ไม่มีนามสกุล
1. นางสาวปิยนุช    ปู่หล้า
2. นางปิยมาศ    พุทธโส
16 โรงเรียนบ้านทุ่งโป่ง กลุ่ม แม่ริม 2 1. เด็กชายทัศ    ลุงต้อง
2. เด็กชายสิงหราช    คงสุขจิต
3. เด็กชายเผชิญโชค    ปัญญาดี
1. นางภัทราลักษณ์    ปัญญาเมือง
17 โรงเรียนบ้านกิ่วเสือ กลุ่ม สะเมิง 2 1. เด็กชายอนุพงศ์    ประกายนลิน
2. เด็กชายสาโรจน์    จ่อลอย
3. เด็กหญิงฐิติวรรณ    ดิดู
1. นางอรอนงค์    พิทักษ์พันธกิจ
18 โรงเรียน รัปปาปอร์ต(ตชด.บำรุงที่ ๙๒) กลุ่ม สะเมิง 3 1. เด็กชายชลชาติ    แสงย่าง
2. เด็กหญิงอริสรา    เกษตรกุลทรัพย์
3. เด็กหญิงพลอยไพลิน    ยังชีพสุจริตกุล
1. นางปริยาภัทร    อินต๊ะกัน
2. นางพรสิริ    ซ้งคำ
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................