งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2
ณ โรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อย ,สันทรายหลวง,บ้านแม่โจ้,บ้านห้วยเกี๋ยงและสันทรายวิทยาคม
ระหว่าง วันที่ 12 - 13 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561
สรุปกิจกรรม การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 703
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนเจ้าแม่หลวงอุปถัมภ์ 2 กลุ่ม แม่ริม 2 1. เด็กหญิงจันทร์ฉาย    ลุงดิ่ง
2. เด็กชายสมชาย    ลุงหนานต๊ะ
3. เด็กชายลำพูน    นายจาย
1. นางสาวพีรญา    สุทธมงคล
2. นางสาวอรยา    พันแตง
2 โรงเรียนบ้านปางไม้แดง กลุ่ม แม่แตง 2 1. เด็กหญิงอ่องเงิน    ลุงยาว
2. เด็กหญิงเกวลี    แซ่หยี่
3. เด็กชายฉัตรชัย    ซือหมื่อ
1. นางสาวพรรษกร    โปยทอง
2. นางแสงดาว    ใจสุข
3 โรงเรียนร่ำเปิงวิทยา กลุ่ม แม่แตง 3 1. เด็กหญิงจินดา    หลีจัง
2. เด็กหญิงแสงหลู่    ลุงซู่
3. เด็กหญิงพัชราพร    ม่วงเล็ก
1. นางนงคราญ    บุตรโคษา
2. นางนวภัสร์    อ่างเงิน
4 โรงเรียนสบเปิงวิทยา กลุ่ม แม่แตง 4 1. เด็กชายกัณฑ์เอนก    ใจโสด
2. เด็กหญิงพรไพลิน    ปู่เมือง
3. เด็กหญิงชยากร    หน่อแก้ว
1. นางสาวกัลยา    ภาวนีย์กุล
2. นางสาวโชติกา    เหมืองอุ่น
5 โรงเรียนบ้านแม่ไคร้ กลุ่ม แม่แตง 5 1. เด็กชายปฏิพล    พัฒนาคาม
2. เด็กหญิงอัญดา    ลุงตุ้ย
3. เด็กหญิงทวีพร    ลือแซม
1. นางชุมพร    หมั่นแสวง
2. นางสาวณิชาภา    คันทะลือ
6 โรงเรียนบ้านปลาดาว กลุ่ม แม่แตง 1 1. เด็กหญิงขวัญใจ    ขันติโกมล
2. เด็กหญิงศิริณประภา    ธรรมใจ
3. เด็กชายคุณภัทร    ไชยมงคล
1. นางสาวชบากร    ตาคำ
2. นางสาววรรณพิศา    พฤกษมาศ
7 โรงเรียนอนุบาลจิตโรภาส กลุ่ม แม่ริม 3 1. เด็กหญิงบุญรักษา    บุญช่วย
2. เด็กหญิงมิญชญา    ภาคอัต
3. เด็กหญิงพีรพัฒน์    คงพิริยะนันท์
1. นางจิราภรณ์    ลานเงิน
2. นางวาสุรัตน์    ช่างทอง
8 โรงเรียนอนุบาลแม่แวน กลุ่ม พร้าว 4 1. เด็กหญิงพิมพนันทน์    ชุมภูชัย
2. เด็กหญิงรุ่งฟ้า    มณีวรรณ
3. เด็กหญิงโม๋ซื๋น    ลุงจายหลู่
1. นางสาวชุลีพร    ซองชะลัย
2. นางสายเปล    คำตา
9 โรงเรียนบ้านแม่ปาคี กลุ่ม พร้าว 1 1. เด็กชายจีรภัทร    จันจาย
2. เด็กหญิงเนตรดาว    สง่าประจักษ์พงศ์
3. เด็กหญิงวิชุดา    สุภาคม
1. นางสาวศรีวรรณ    น้อยมา
2. นางอชิรญา    ชูเทน
10 โรงเรียนบ้านป่าตุ้ม กลุ่ม พร้าว 2 1. เด็กชายจ๋อมแสนง    จ่าหลิง
2. เด็กหญิงสุธีมนต์    เซอสิทธิกุล
3. เด็กชายจิตรานุช    สีวลี
1. นางสาวสุภา    ลือโขง
2. นางสาวเรณู    ไชยแก้วเมล์
11 โรงเรียนบ้านแม่ปั๋ง กลุ่ม พร้าว 3 1. เด็กหญิงอัฉราภรณ์    เพียรประกอบ
2. เด็กหญิงภัทรธิดา    นิวรัตน์
3. เด็กหญิงณพิชญา    ชัยสวัสดิ์
1. นายปิยะพันธุ์    ปัญญารัตน์
2. นางสาวสุนิสา    นรสิงห์
12 โรงเรียนบ้านสะลวงนอก กลุ่ม แม่ริม 1 1. เด็กชายพัน    -
2. เด็กหญิงปราณี    ยืนยงคีรีมาศ
3. เด็กหญิงคำฝน    ลุงซอ
1. นางสาวกาญจนา    ใจคำลือ
2. นางสาวจินตนา    ชาญชัยเอกสกุล
13 โรงเรียนบ้านเจดีย์แม่ครัว กลุ่ม สันทราย 1 1. เด็กหญิงณัฏฐกานต์    เอื้องเงินวิไล
2. เด็กหญิงกัญญลักษณ์    ส่าลายจีน
3. เด็กชายกันตภณ    จี๋วิ
1. นางสาวดาริน    สิทธิกิจ
2. นางสาวศิริรัตน์    จันต๊ะเวียง
14 โรงเรียนบ้านหลักปัน กลุ่ม สันทราย 2 1. เด็กหญิงปรียภัสร์    -
2. เด็กชายวรพล    จิ่งส่า
3. เด็กหญิงสิริรักษ์    รุ่งแสง
1. นางดลนภา    กุณราชา
2. นางปรียาภรณ์    กิติชัยวรรณ
15 โรงเรียนสันทรายหลวง กลุ่ม สันทราย 3 1. เด็กชายกิตติภพ    อินตา
2. เด็กหญิงจรรยาพร    จาวเมิง
3. เด็กหญิงรัตติยากร    ลุงต๊ะ
1. นางพรพรหม    วงษ์บูรณาวาทย์
2. นางรัตนาพร    จันทร์แก้ว
16 โรงเรียนบ้านแม่โจ้ กลุ่ม สันทราย 4 1. เด็กหญิงธนิดา    ลุงซอ
2. เด็กหญิงอรัญญา    -
3. เด็กหญิงรักษ์ดา    -
1. นางอารีย์    บุญประเสริฐ
2. นางอุไร    พักเรือน
17 โรงเรียนบ้านแม่ลานคำ กลุ่ม สะเมิง 1 1. เด็กชายรักเกียรติ    ณรงศ์ศักดิ์สิทธิ์
2. เด็กชายปุณณวิช    เที่ยงตรงสกุล
3. เด็กหญิงณัฐพร    ศักดิ์ทองคำ
1. นางสาวภคมน    ตันติบันลือ
2. นางสาวสิริรักษ์    เมิงไชยสม
18 โรงเรียนวัดยั้งเมิน กลุ่ม สะเมิง 2 1. เด็กหญิงชัญญานุช    สมบูรณ์
2. เด็กหญิงกวินทิพย์    สุขเกษม
3. เด็กหญิงอัจฉรา    ชัยเทพ
1. นางสาวจันทร์เพ็ญ    พนาโสภา
2. นางสาวณภัทร    ไชยนันติ
19 โรงเรียนบ้านห้วยน้ำจาง กลุ่ม สะเมิง 3 1. เด็กชายเย้งก้ง    เลาวะ
2. เด็กหญิงธัญญรัตน์    ลีธัญญจินดากุล
3. เด็กหญิงพัชรี    เลาเทาะ
1. นางจันทร์ณี    เกียรติพนาไพร
2. นางศิริพร    โอภาสงวน
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................