งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2
ณ โรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อย ,สันทรายหลวง,บ้านแม่โจ้,บ้านห้วยเกี๋ยงและสันทรายวิทยาคม
ระหว่าง วันที่ 12 - 13 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561
สรุปกิจกรรม การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6 071
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนวัดแม่กะ กลุ่ม แม่แตง 2 1. เด็กหญิงณัฐปภา    กำยา
2. เด็กหญิงอู    ลุงลายใส
3. เด็กหญิงพิภาภรณ์    เสียงดัง
4. เด็กหญิงธัญญลักษณ์    วรวงษ์
5. เด็กหญิงมาศหลู่    ลุงต๊ะ
6. เด็กชายธนิศพงศ์    บุษปวนิช
7. เด็กหญิงวีร์วารี    เพ็ชรศรี
8. เด็กหญิงเพ็ญนภา    ธิมา
9. เด็กหญิงอภิญญา    ดวงคำ
10. เด็กหญิงพิชญาภา    ญาณวุฒิ
1. นางสาวชนิการณ์    ยอดยิ่งหทัยกุล
2. นายอนันต์    ศุภาวิศิษฎ์
3. นางเพ็ญพรรณ    ชมถิ่น
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................