งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2
ณ โรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อย ,สันทรายหลวง,บ้านแม่โจ้,บ้านห้วยเกี๋ยงและสันทรายวิทยาคม
ระหว่าง วันที่ 12 - 13 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561
สรุปกิจกรรม การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 721
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนสบเปิงวิทยา กลุ่ม แม่แตง 4 1. นางสาวปวันรัตน์    ปันโยกาศ
1. นางนวลจันทร์    สมิทธิกุล
2 โรงเรียนบ้านแม่ปาคี กลุ่ม พร้าว 1 1. เด็กชายพัสกร    จาระบู
1. นางขวัญดาว    ผะเดิมดี
3 โรงเรียนบ้านสันคะยอม กลุ่ม แม่ริม 1 1. เด็กชายรวิวาส    ทองธรรมชาติ
1. นางโรจน์รัศมี    ทับทิมทอง
4 โรงเรียนบ้านแม่เหียะ กลุ่ม พร้าว 4 1. เด็กหญิงจิตรกัญญา    ลุงติ๊
1. นางสาวเบญจลักษณ์    มณีวงศ์
5 โรงเรียนบ้านเจดีย์แม่ครัว กลุ่ม สันทราย 1 1. นายนครินทร์    ดวงยศ
1. นางสาวอังคนา    นารัตน์
6 โรงเรียนสันทรายหลวง กลุ่ม สันทราย 3 1. เด็กชายณัฐพงศ์    แจ้งจิต
1. นายเสวี    จันทขาว
7 โรงเรียนบ้านแม่โต๋ กลุ่ม สะเมิง 3 1. เด็กหญิงพรวดี    โพเก
1. นางสาวพัฒนี    สุจารีย์
8 โรงเรียนชุมชนวัดช่อแล กลุ่ม แม่แตง 1 1. เด็กชายศักดิ์สิทธิ์       ชัยเลิศ
1. นายกฤตภัทร    อรุณดี
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................