งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2
ณ โรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อย ,สันทรายหลวง,บ้านแม่โจ้,บ้านห้วยเกี๋ยงและสันทรายวิทยาคม
ระหว่าง วันที่ 12 - 13 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561
สรุปกิจกรรม การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 731
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนป่าแป๋วิทยา กลุ่ม แม่แตง 5 1. นายหาร    นายเซือง
1. นางเจตศรี    ไชยสาร
2 โรงเรียนบ้านบวกเปา กลุ่ม สันทราย 2 1. เด็กชายพรชัย    พัสดา
1. นายณัฐดนัย    โนรี
3 โรงเรียนบ้านหนองไคร้ กลุ่ม สันทราย 3 1. เด็กชายจิระศักดิ์    มีสวย
1. นางสาวอัจฉรา    พงษ์เย็น
4 โรงเรียนบ้านหนองปลามัน กลุ่ม แม่ริม 1 1. นายสายัณห์    ป้าโหย่ง
1. นายชัชชัย    จีรพงษ์อุดม
5 โรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อย กลุ่ม สันทราย 4 1. เด็กชายยอดคร    แสง
1. นายวรศักดิ์    ตะยะพงค์
6 โรงเรียนบ้านแม่ยางห้า กลุ่ม สะเมิง 3 1. เด็กชายพรเพชร    เครือประดิษฐ์
1. นายประยูร    ทองสุข
7 โรงเรียนป่าจี้วังแดงวิทยา กลุ่ม แม่แตง 1 1. เด็กชายธนาคม    จำรัสกาญจน์
1. นายปิยพงษ์    เป็งโย
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................