งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2
ณ โรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อย ,สันทรายหลวง,บ้านแม่โจ้,บ้านห้วยเกี๋ยงและสันทรายวิทยาคม
ระหว่าง วันที่ 12 - 13 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561
สรุปกิจกรรม การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 732
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนบ้านปางห้วยตาด กลุ่ม แม่แตง 1 1. เด็กหญิงปริดา      จะหวะ
1. นางสาวภาณุมาศ    มงคลพงษ์
2 โรงเรียนสบเปิงวิทยา กลุ่ม แม่แตง 4 1. เด็กหญิงวนิดา    อร่าม
1. นางฉวีวรรณ    ทองสุข
3 โรงเรียนป่าแป๋วิทยา กลุ่ม แม่แตง 5 1. นางสาวปาลีรัตน์    ชัยวงค์
1. นางเจตศรี    ไชยสาร
4 โรงเรียนบ้านร่มหลวง กลุ่ม สันทราย 1 1. เด็กหญิงรุ้งตะวัน    ตั้งลิ้มสมานศักดิ์
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงชวัลลักษณ์     สุมงคล
5 โรงเรียนบ้านศาลา กลุ่ม แม่ริม 3 1. เด็กหญิงแสงหอม    ลี่เชียงปิง
1. นายวัลลภ    ทองสุวรรณ์
6 โรงเรียนบ้านหนองปิด กลุ่ม พร้าว 1 1. เด็กหญิงธนัชพร    แสงดวง
1. นายกฤชเพชร    ชัยเพ็ญ
7 โรงเรียนสหกรณ์ดำริ กลุ่ม พร้าว 4 1. เด็กหญิงสุประวีณ์    คล้ายหอม
1. นายสุวิทย์    สายใจอูป
8 โรงเรียนบ้านหลักปัน กลุ่ม สันทราย 2 1. เด็กหญิงซื่อ    ลุงมล
1. นางสาวธัญณภัส    ณ พัทลุง
9 โรงเรียนบ้านหนองไคร้ กลุ่ม สันทราย 3 1. เด็กหญิงวารุณี    ศรีกระจ่าง
1. นางสาวอัจฉรา    พงษ์เย็น
10 โรงเรียนบ้านหนองปลามัน กลุ่ม แม่ริม 1 1. เด็กหญิงอนงค์นาฏ    วงศ์จินา
1. นางกิ่งแก้ว    เอกจิตร
11 โรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อย กลุ่ม สันทราย 4 1. เด็กหญิงพิมพ์อัปสร    ดาวเรือง
1. นายวรศักดิ์    ตะยะพงค์
12 โรงเรียนบ้านแม่ลานคำ กลุ่ม สะเมิง 1 1. เด็กหญิงนิรภัย    สกุลดอย
1. นายชโยทิต    น้ำดอกไม้
13 โรงเรียนบ้านแม่ยางห้า กลุ่ม สะเมิง 3 1. เด็กหญิงพนิดา    โอบกิจการ
1. นายประยูร    ทองสุข
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................