งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2
ณ โรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อย ,สันทรายหลวง,บ้านแม่โจ้,บ้านห้วยเกี๋ยงและสันทรายวิทยาคม
ระหว่าง วันที่ 12 - 13 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561
สรุปกิจกรรม การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 734
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนบ้านเมืองกื้ด กลุ่ม แม่แตง 2 1. เด็กหญิงหน่อเจอู    -
2. เด็กหญิงอำพร    แสงเดือน
3. เด็กหญิงพัชราภา    ต๋าคำ
1. นางรัตนา    แก้วอินไชย
2. นางสาวศิริมล    เทพจันทร์
2 โรงเรียนวัดโป่งแยงเฉลิมพระเกียรติ กลุ่ม แม่ริม 2 1. เด็กหญิงดวงพร    ลุงยอด
2. เด็กหญิงเมษนี    ถาวรวิจิตร
3. เด็กชายณัฐ    ธนันชัย
1. นายชุมพล    สุริยะ
2. นายดิฐพงษ์    เด่นระมณี
3 โรงเรียนบ้านพระนอน กลุ่ม แม่ริม 3 1. เด็กหญิงจอ    ลุงกอ
2. เด็กหญิงฐิติรัตน์    ทรงคงดวงดี
3. เด็กหญิงธนพร    นิลจันทร์
1. นางวรรณา    ขันมะลิ
2. นางไลวัลย์    สิงห์แก้ว
4 โรงเรียนบ้านแม่ปาคี กลุ่ม พร้าว 1 1. เด็กหญิงภัณทิรา    จันจาย
2. เด็กหญิงลลิตา    มอกะละ
3. เด็กหญิงเนตรศิริ    พะโย
1. นางชัญญาภัค    แซ่ติ้ง
2. นางสาวอุบลรัตน์    บุญมาสร้อย
5 โรงเรียนชุมชนสหกรณ์นิคมวิทยา กลุ่ม พร้าว 2 1. เด็กหญิงกัญญาวรา    มันขัน
2. เด็กหญิงแสงหอม    ลุงตี่
3. เด็กหญิงพลอยไพลิน    ดวงธรรม
1. นางนงลักษณ์    ไชยทิพย์
2. นายอภิรักษ์    ปัญญานะ
6 โรงเรียนบ้านนาบุญโหล่งขอด กลุ่ม พร้าว 3 1. เด็กหญิงชิชญา    จุ้ยสกุล
2. เด็กหญิงนิชาฎา    บรรเรียนกิจ
3. เด็กหญิงวีรากานต์    บุญโท
1. นางสาวยศสินี    ใจน้อย
2. นางสาวเจนจิรา    ยาละนะ
7 โรงเรียนสันทรายหลวง กลุ่ม สันทราย 3 1. เด็กหญิงศศิกานต์    สะหรี
2. เด็กหญิงปุณยนุช    มงคล
3. เด็กหญิงธนิชชา    หมั่นจิตร
1. นางสาวฐิรัฎชญาน์    อัจฉวิยะสกุล
2. นางพรพรหม    วงษ์บูรณาวาทย์
8 โรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อย กลุ่ม สันทราย 4 1. เด็กหญิงจิ่งส่วย    กอหลิ่ง
2. เด็กหญิงจินตนา    ลุงจิ่ง
3. เด็กหญิงจันทร์หอม    ลุงจาย
1. นางฉันทนัทร์    กองบุญ
2. นางรุ่งนภา    เมืองอินทร์
9 โรงเรียนบ้านแม่ขะปู กลุ่ม สะเมิง 3 1. เด็กหญิงสิริกร    สุขพนาพร
2. เด็กหญิงปิยะนันท์    เสริมธรรมชาติ
3. เด็กหญิงกฤษดาภรณ์    พนาโสภา
1. นางสาวนิภาพร    ชื่นชูภาพ
2. นางศรีสุรางค์    ไฮคำ
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................