งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2
ณ โรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อย ,สันทรายหลวง,บ้านแม่โจ้,บ้านห้วยเกี๋ยงและสันทรายวิทยาคม
ระหว่าง วันที่ 12 - 13 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561
สรุปกิจกรรม การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 736
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนบ้านผึ้ง กลุ่ม แม่แตง 1 1. เด็กหญิงประพิชญา      คำปัน
1. นายประเสริฐ    ศรนุวัตร
2 โรงเรียนสันมหาพนวิทยา กลุ่ม แม่แตง 2 1. เด็กหญิงณัฐพุทธิญา    บุญเรือง
1. นางวรรณา    จิโน
3 โรงเรียนสันป่าสักวิทยา กลุ่ม แม่แตง 3 1. เด็กหญิงสุจิตรา    คำมูล
1. นางสายจิตร    อินล๊อกฟอง
4 โรงเรียนบ้านโป่งแยงใน กลุ่ม แม่ริม 2 1. เด็กหญิงกรรณิการ์    อุตนะวงค์
1. นางสาวสุกัญญา    ไชยถา
5 โรงเรียนบ้านแม่ไคร้ กลุ่ม แม่แตง 5 1. เด็กหญิงนิชธาวัลย์    นุกุริ
1. นางอรพรรณ    เริญตะขิล
6 โรงเรียนธีระวัธน์บำเพ็ญ กลุ่ม แม่ริม 3 1. เด็กหญิงชนกนันท์    ขันแก้ว
1. นายเสกสรรค์    มโนนำ
7 โรงเรียนบ้านร่มหลวง กลุ่ม สันทราย 1 1. เด็กหญิงชลธิชา     กันธา
1. นางรัชดา    วงค์ศรี
8 โรงเรียนบ้านแม่ปาคี กลุ่ม พร้าว 1 1. เด็กหญิงจันทร์วลัย    แสนเข็ญ
1. นายศราวุธ    ปัญญา
9 โรงเรียนบ้านต้นรุง กลุ่ม พร้าว 2 1. เด็กหญิงนวฐพรรณ    พรมนวล
1. นายสงัด    ไชยชนะ
10 โรงเรียนบ้านนาบุญโหล่งขอด กลุ่ม พร้าว 3 1. เด็กหญิงอภิชญา    เด็จมะณี
1. นางมารินดา    ธรรมชัย
11 โรงเรียนชุมชนบ้านโป่ง กลุ่ม พร้าว 4 1. เด็กหญิงชยุตา    บัวเกี๋ยง
1. นายจักรกฤษณ์    เปี่ยมประสงค์
12 โรงเรียนบ้านป่าก้าง กลุ่ม สันทราย 2 1. เด็กหญิงดวงกมล    ลุงสุ
1. นางสาวสุวิมล    สุจินพรัหม
13 โรงเรียนวัดสันคะยอม กลุ่ม สันทราย 3 1. เด็กหญิงน้ำหวาน    นามแสง
1. นางจุรีย์    กันโฑ
14 โรงเรียนบ้านห้วยเกี๋ยง กลุ่ม สันทราย 4 1. เด็กหญิงวริษา    บุพศิริ
1. นางเยาวดี    คำวรรณ
15 โรงเรียนทรายทองราษฎร์อุทิศ กลุ่ม สะเมิง 1 1. เด็กหญิงนริศรา    เจริญกุลพิวัฒน์
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงขนิษฐา    คงวุฒิ
16 โรงเรียนวัดปางเติม กลุ่ม สะเมิง 2 1. เด็กหญิงพิชชาภา    วาระปุ๊ต
1. นางสาวรุ่งสุริยันต์    สิงห์ต๊ะ
17 โรงเรียน รัปปาปอร์ต(ตชด.บำรุงที่ ๙๒) กลุ่ม สะเมิง 3 1. เด็กหญิงนันทพร    แซ่ว้าน
1. นางทิพย์วรรณ    เงาธรรม
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................