งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2
ณ โรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อย ,สันทรายหลวง,บ้านแม่โจ้,บ้านห้วยเกี๋ยงและสันทรายวิทยาคม
ระหว่าง วันที่ 12 - 13 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561
สรุปกิจกรรม การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6 737
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนบ้านผึ้ง กลุ่ม แม่แตง 1 1. เด็กชายอภิชิต      เงินคำจันทร์
1. นายประเสริฐ    ศรนุวัตร
2 โรงเรียนบ้านริมใต้ กลุ่ม แม่ริม 3 1. เด็กชายศิรชัช    คอทอง
1. นางสุวรรณา    จรูญโรจนานันท์
3 โรงเรียนสันมหาพนวิทยา กลุ่ม แม่แตง 2 1. เด็กชายสกรรณ์    เวดา
1. นางวรรณา    จิโน
4 โรงเรียนสันป่าสักวิทยา กลุ่ม แม่แตง 3 1. เด็กชายธนศักดิ์    สุธะ
1. นายณภัทชรัญข์    วงศา
5 โรงเรียนบ้านโป่งแยงใน กลุ่ม แม่ริม 2 1. เด็กชายวีรลักษณ์    ลุงหลู่
1. นายเรวัต    อภิชัย
6 โรงเรียนบ้านแม่ไคร้ กลุ่ม แม่แตง 5 1. เด็กชายจิรชัย    กาแฮ
1. นางอรพรรณ    เริญตะขิล
7 โรงเรียนบ้านร่มหลวง กลุ่ม สันทราย 1 1. เด็กชายวิษณู     บุญเติม
1. นางรัชดา    วงค์ศรี
8 โรงเรียนบ้านนาบุญโหล่งขอด กลุ่ม พร้าว 3 1. เด็กชายธนกฤต    ขุนแก้ว
1. นางมารินดา    ธรรมชัย
9 โรงเรียนชุมชนบ้านโป่ง กลุ่ม พร้าว 4 1. เด็กชายวิศรุต    วงศ์เป็ง
1. นายจักรกฤษณ์    เปี่ยมประสงค์
10 โรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อย กลุ่ม สันทราย 4 1. เด็กชายเสฎฐพัชร    ปันมะ
1. นางเกวลิน    มธุรสาทิส
11 โรงเรียนทรายทองราษฎร์อุทิศ กลุ่ม สะเมิง 1 1. เด็กชาย.กิตติเดช    บุญมา
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงขนิษฐา    คงวุฒิ
12 โรงเรียน รัปปาปอร์ต(ตชด.บำรุงที่ ๙๒) กลุ่ม สะเมิง 3 1. เด็กชายวายุ    เกษตรกุลทรัพย์
1. นางทิพย์วรรณ    เงาธรรม
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................