งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2
ณ โรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อย ,สันทรายหลวง,บ้านแม่โจ้,บ้านห้วยเกี๋ยงและสันทรายวิทยาคม
ระหว่าง วันที่ 12 - 13 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561
สรุปกิจกรรม การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 738
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนบ้านโป่งแยงใน กลุ่ม แม่ริม 2 1. เด็กหญิงประทานพร    ฤทธิไตรภพ
2. เด็กหญิงชลิตา    ลุงลิ่ง
3. เด็กหญิงเบญญา    เลาลี
4. เด็กหญิงหนึ่งฤดี    นามู
5. เด็กหญิงกิ่งกาญจน์    ถาวรวิจิตร
6. เด็กหญิงอรพินิตย์    เกษตรกุลทรัพย์
7. เด็กหญิงสุมาลี    แซ่เล้า
8. เด็กหญิงแสงจื่น    กานคำ
9. เด็กหญิงพรสวรรค์    สียะ
10. เด็กหญิงกาญจนา    แซ่วะ
1. นางกนกภรณ์    โอภาสสมุทรชัย
2. นางจันทรา    กรสวรรค์
3. นางโศจิรัตน์    เมืองมานิตย์
2 โรงเรียนเมฆขจรเชียงใหม่ กลุ่ม แม่แตง 3 1. เด็กหญิงญาณัจฉรา    บุญมาก
2. เด็กหญิงวรวลัญซ์    ปั๋นเวียง
3. เด็กหญิงนิติยาภรณ์    แสงงาม
4. เด็กหญิงรุ้งเงิน    แซ่เฒ่า
5. เด็กหญิงณัฎฐิกา    คุณเลิศ
6. เด็กหญิงวิฤทธิรัชน์    รักษาการ
7. เด็กหญิงจิดาภา    กาหลง
8. เด็กหญิงนิศารัตน์    ญาณวิจิตรากุล
9. เด็กหญิงอัจฉราภรณ์    วจนอุดรพัฒน์
10. เด็กหญิงกัลยาณี    ตาลศรี
1. นางสาวลักขณา    สมใจ
3 โรงเรียนต้นกล้า กลุ่ม สันทราย 3 1. เด็กหญิงตมิศา    หาญใจ
2. เด็กหญิงจิรัฐิกาล    ทะสี
3. เด็กหญิงทิพย์วิมล    สุวรรณคร
4. เด็กหญิงดีพิม    นิยม
5. เด็กหญิงสิยาพัฐ    นิธิกาจณ์พานิช
6. เด็กหญิงจิดาภา    โฉมวัฒนา
7. เด็กหญิงกันต์ฤทัย    ไชยวัฒน์เจริญสุข
8. เด็กหญิงนิชาภา    เตชะวงศ์
9. เด็กหญิงมายลีน    วันแด็รแม็ช
10. เด็กหญิงจิราพัชร    หนูคง
1. นางสาวศศิธร    คุณยศยิ่ง
4 โรงเรียนบ้านดอนแก้ว กลุ่ม แม่ริม 3 1. เด็กหญิงโชติกา    โลน
2. เด็กหญิงนภสร    โพภาวรรณ
3. เด็กหญิงพัชรินทร์    เลาเทาะ
4. เด็กหญิงนงกมล    แลเชอร์
5. เด็กหญิงอริยา    อินต๊ะวงศ์
6. เด็กหญิงศุภรัตน์    ลุงต๊ะ
7. เด็กหญิงรัฏิกาล    วนารื่นรมย์
8. เด็กหญิงอรจิรา    ลุงติ๊
9. เด็กหญิงมทินา    คองมล
10. เด็กหญิงเจนนรา    อินต๊ะวงศ์
1. นางสาวจาริยา    จิตธรรม
2. นางสาวอรยา    แสงจันทร์
3. นางสาวอัจฉรา    ชุมภู
5 โรงเรียนบ้านแม่แต กลุ่ม สันทราย 1 1. เด็กหญิงชนิกานต์    วงศ์ภมรสุจริต
2. เด็กหญิงปรียากร    ประทุม
3. เด็กหญิงสุชานาถ    แซ่ว่าง
4. เด็กหญิงศวิตา    ตันมูล
5. เด็กหญิงอภิชญา    แผนทอง
6. เด็กหญิงรัตติกาล    สมศรี
7. เด็กหญิงวรัธญา    สมพงษ์
8. เด็กหญิงพิชาฎา    วงค์เครื่อง
9. เด็กหญิงดารินทร์    ไพอุปรี
10. เด็กหญิงอรัญญา    ภูเจริญแสง
1. นางรัศมีแข    ศรีฉ่ำ
2. นายสันติภาพ    กรองบริสุทธิ์
3. นายอัณชยารัศมิ์    พรหมณะ
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................