งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2
ณ โรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อย ,สันทรายหลวง,บ้านแม่โจ้,บ้านห้วยเกี๋ยงและสันทรายวิทยาคม
ระหว่าง วันที่ 12 - 13 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561
สรุปกิจกรรม การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3 739
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนร่ำเปิงวิทยา กลุ่ม แม่แตง 3 1. เด็กหญิงขวัญฤทัย    หลี่จา
2. เด็กหญิงวิไลลักษณ์    อาพาซึ
3. เด็กหญิงชนิตาภา    อินต๊ะป๊อก
4. เด็กหญิงจิราภรณ์    ยอดเงิน
5. เด็กหญิงหล้าวิน    ลุงมล
6. เด็กหญิงสมพร    เลาหมี่
7. เด็กหญิงธิดา    เลาหมี่
8. เด็กหญิงกิตติภร    สะออนกาย
9. เด็กหญิงจตุภรณ์    ยอดเงิน
10. เด็กหญิงพรทิพย์    เหิงผ่าน
1. นายจารุวัฒน์    นามหาญ
2. นางสาวจินตนา    กันไชย
2 โรงเรียนบ้านศาลา กลุ่ม แม่ริม 3 1. เด็กหญิงเกี๋ยงคำ    ลุงอ่อง
2. เด็กหญิงชมนัส    ภิมร
3. เด็กหญิงณัชยา    ถาวัน
4. เด็กหญิงณิชากร    ปัญญา
5. เด็กหญิงภรณ์มณีย์    หนูพรม
6. เด็กหญิงมาลี    นายสะ
7. เด็กหญิงกิตติยา    จักรคำ
8. เด็กหญิงอริสา    ก้องไพรกูล
9. เด็กหญิงมรกต    เตจ๊ะสี
10. เด็กหญิงบุษกรณ์    ปัญญาเพิ่ม
1. นางสาวกมลชนก    เกิดโต
2. นางสาวปุญญวิชญ์    บุญประเสริฐ
3 โรงเรียนบ้านแม่โต๋ กลุ่ม สะเมิง 3 1. เด็กหญิงปกิตตา    เกลอะมู
2. เด็กหญิงบูรณี    อัจนารัตน์
3. เด็กหญิงวโรรส    เลาย่าง
4. เด็กหญิงหฤทัย    ว่างจิตเจริญ
5. เด็กหญิงดุจเดือน    เลาว้าง
6. เด็กหญิงอรภา    เสาเรือนแก้ว
7. เด็กหญิงกัญญารัตน์    โชคสิริสมบัติ
8. เด็กหญิงเพ็ญพรรค    อะติยะสกุล
9. เด็กหญิงจิตรา    เลาหาง
10. เด็กหญิงณัฐธิดา    เลาหาง
1. นายภาคภูมิ    ยะมะโน
2. นางรัตติยา    วรกานต์ตระกูล
3. นายศรีไพร    กุณา
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................