งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2
ณ โรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อย ,สันทรายหลวง,บ้านแม่โจ้,บ้านห้วยเกี๋ยงและสันทรายวิทยาคม
ระหว่าง วันที่ 12 - 13 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561
สรุปกิจกรรม การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 740
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนเจ้าแม่หลวงอุปถัมภ์ 2 กลุ่ม แม่ริม 2 1. เด็กชายพลช    เตชะเลิศพนา
2. เด็กชายธีรวัฒน์    เรืองโลกาวิวัฒน์
1. นางสาวชญาภา    สุภัคจันทร์
2. นายประพิน    ปิมสาร
2 โรงเรียนวัดนาเม็ง กลุ่ม แม่แตง 1 1. เด็กชายนิติกร      ศรีคำ
2. เด็กหญิงพิมพ์พนิดา      สุพรรณ์
1. ว่าที่ร้อยตรีสุริยัน    ใหญ่ยิ่ง
3 โรงเรียนบ้านปางไม้แดง กลุ่ม แม่แตง 2 1. เด็กหญิงบูแอ    อาซอง
2. เด็กหญิงแสงดาว    อินทอง
1. นายเจษฎากร    มะโนคำ
4 โรงเรียนสันป่าสักวิทยา กลุ่ม แม่แตง 3 1. เด็กชายนิพิฐพนธ์    ร่วมทอง
2. เด็กชายชนาธิป    ลอลี
1. นายชายชาญ    จอมแปง
2. นายอดิศักดิ์    วงศ์วาลย์
5 โรงเรียนสบเปิงวิทยา กลุ่ม แม่แตง 4 1. เด็กชายวรมันท์    บุญมี
2. เด็กหญิงจันทกานต์    รัตน์ติยะ
1. นายพิจิตร    มีเพ็งจันทร์
2. นางสาววิลาสินี    ยะมะโน
6 โรงเรียนธีระวัธน์บำเพ็ญ กลุ่ม แม่ริม 3 1. เด็กหญิงณัฐนิชา    วงษ์อุรา
2. เด็กหญิงณัฐกฤตา    กันธะโน
1. นายสมพร    ปัญโญใหญ่
7 โรงเรียนประชาสามัคคีวิทยา กลุ่ม พร้าว 1 1. เด็กหญิงณัฐณิชา    อินต๊ะทอง
2. เด็กหญิงธัญลักษณ์    คะลา
1. นายไกรลาศ    สิงห์สันต์
2. นางไก่ทอง    สุนันต๊ะ
8 โรงเรียนบ้านป่าตุ้ม กลุ่ม พร้าว 2 1. เด็กหญิงชนาภา    ใจอ่อน
2. เด็กหญิงพิชญา    สมบูรณ์
1. นางนันทา    มณีโสภณ
2. นายศรัณย์    กันธิยะ
9 โรงเรียนบ้านนาบุญโหล่งขอด กลุ่ม พร้าว 3 1. เด็กหญิงธัญญลักษณ์    บุญธิมา
2. เด็กหญิงณิชกานต์    แสนหมี่
1. ส.ต.ต.วัชระ    มังสัง
10 โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง กลุ่ม พร้าว 4 1. เด็กหญิงธมลวรรณ    โกกิละนันท์
2. เด็กหญิงพิมพ์ประภา    เวชกิจ
1. นายณรงค์ศักดิ์    คำมา
11 โรงเรียนบ้านศรีงาม กลุ่ม สันทราย 1 1. เด็กหญิงปรัชญวดี    ชมสวรรค์
2. เด็กหญิงศศิวิมล    ลุงกอหลิ่ง
1. นางจุฑารัตน์    จริยา
2. นางสาวภารดี    ท้วมค้าว
12 โรงเรียนบ้านหัวฝาย กลุ่ม สันทราย 2 1. เด็กชายหาญ    คำอ่อง
2. เด็กหญิงป่าง    ลุงสู้
1. นางสาววราภรณ์    ยิ่งโยชน์
2. นายโอฬาร    รินทกร
13 โรงเรียนบ้านแม่ย่อย กลุ่ม สันทราย 3 1. เด็กชายธนวัฒน์    กีรติภัทราวุธ
2. เด็กชายชุติวัฒน์    โสระสิงห์
1. นางทิวาพร    ชูนิตย์
2. นางนงคราญ    ก้อนคำ
14 โรงเรียนบ้านหนองปลามัน กลุ่ม แม่ริม 1 1. เด็กหญิงนิตยา    อุ่นใจ
2. เด็กหญิงหมวยแสง    ลุงทุน
1. นางกิ่งแก้ว    เอกจิตร
2. นายศิลา    ภูริหรรษา
15 โรงเรียนบ้านป่าบง กลุ่ม สันทราย 4 1. เด็กหญิงพิม    ยอดแสง
2. เด็กชายวงศกร    เดชาวิเศษ
1. นางสาวณัฐธิดา    พูลชัย
2. นางนิตยา    มันทะนา
16 โรงเรียนวัดบ้านป้อก กลุ่ม สะเมิง 1 1. เด็กชายอภิรักษ์    แสนจา
2. เด็กหญิงจิรัฐกาล    หอมหวาน
1. นางสาวจิรนนท์    มั่งมูล
17 โรงเรียนบ้านนากู่ กลุ่ม สะเมิง 2 1. เด็กหญิงนภัสสร    สินเช้า
2. เด็กหญิงบัวชมพู    สินย่าง
1. นายวีรยุทธ    สิงห์มณี
18 โรงเรียนบ้านแม่ขะปู กลุ่ม สะเมิง 3 1. เด็กหญิงกวิสรา    กองแสง
2. เด็กหญิงปณิตา    ยมลไพร
1. นายชูชาติ    สันติชัยชาญ
2. นายทัศพงษ์เดช    ดวงพิมพ์
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................