งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2
ณ โรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อย ,สันทรายหลวง,บ้านแม่โจ้,บ้านห้วยเกี๋ยงและสันทรายวิทยาคม
ระหว่าง วันที่ 12 - 13 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561
สรุปกิจกรรม การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 741
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนบ้านปง กลุ่ม แม่แตง 1 1. เด็กชายจารุวัฒน์    ธรรมชัย
2. เด็กหญิงเงินหอม    ลุงลิ่ง
1. ว่าที่ร้อยตรีจีรศักดิ์    โตวิทยานันท์
2 โรงเรียนบ้านแม่ตะมาน กลุ่ม แม่แตง 2 1. นายอนุภัทร    แซ่ลี
2. นายเอกชัย    แซ่ย่าง
1. นางจารุภา    ดันทะมิตร
2. นายสุธน    นวลทิม
3 โรงเรียนร่ำเปิงวิทยา กลุ่ม แม่แตง 3 1. เด็กหญิงมารดี    วันตา
2. เด็กหญิงสุธินันท์    บูรณประพล
1. นางสาวจินตนา    กันไช
2. นางทับทอง    สินชัยกิจ
4 โรงเรียนสบเปิงวิทยา กลุ่ม แม่แตง 4 1. เด็กหญิงอารีน่า    เราเท่า
2. นายกรกต    หมื่นสุข
1. นางพรรณวลัยทร    รุ่งนิธิเจริญ
2. นายพิจิตร    มีเพ็งจันทร์
5 โรงเรียนป่าแป๋วิทยา กลุ่ม แม่แตง 5 1. เด็กหญิงพิชญา    เราเท่า
2. เด็กหญิงศันสนีย์    วงละคร
1. นายสมัคร    จันตาเงิน
2. นางสาวสิริพิม    พรมมา
6 โรงเรียนบ้านร่มหลวง กลุ่ม สันทราย 1 1. เด็กหญิงนวลละออ     ลุงกอ
2. เด็กหญิงจีรนันท์     จันทร์หอม
1. นางสาวจินดาพร     จันทร์แสตมป์
2. นางสาวอัมพร     ก๋าบุตร
7 โรงเรียนบ้านศาลา กลุ่ม แม่ริม 3 1. เด็กหญิงเงิน    ปัญญา
2. เด็กหญิงภัทรนันท์    อึ้งตระกูล
1. นางสาวกมลชนก    เกิดโต
2. นายปุญญวิชญ์    บุญประเสริฐ
8 โรงเรียนบ้านสันปง กลุ่ม พร้าว 1 1. เด็กหญิงปภาณิณ    วันดี
2. เด็กชายธนากร    วงค์สวัสดิ์
1. นายสมชาย    ใหม่พรม
9 โรงเรียนบ้านขุนแจ๋ กลุ่ม พร้าว 2 1. นางสาวชลิตา    ไทยบุญราศรี
2. นางสาวสุทธิดา    กลิ่นหอม
1. นายปิยะพงศ์    ปาลี
2. นางสาวรัตนา    คำแสน
10 โรงเรียนบ้านนาบุญโหล่งขอด กลุ่ม พร้าว 3 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์    จันทรานาค
2. เด็กหญิงฐิตินันท์    ขัติเขียว
1. ส.ต.ต.วัชระ    มังสัง
11 โรงเรียนบ้านแม่เหียะ กลุ่ม พร้าว 4 1. เด็กหญิงสรวงสุดา    กุยใจ
2. เด็กหญิงนันท์ธิดา    แสนยี่
1. นางสาวเบญจลักษณ์    มณีวงศ์
12 โรงเรียนบ้านหลักปัน กลุ่ม สันทราย 2 1. นางสาวน้ำฝน    นาหริ่ง
2. เด็กหญิงวนิดา    ลุงอ่อน
1. นางบุษกร    คำปัน
2. นางสาวหทัยกาณร์    บัวชุม
13 โรงเรียนสันทรายหลวง กลุ่ม สันทราย 3 1. เด็กชายชาตรี    ลุงกอ
2. เด็กหญิงปัทมวรรณ    ตุ้ยแปง
1. นายอภิชาติ    สุภานุสร
14 โรงเรียนบ้านแม่โจ้ กลุ่ม สันทราย 4 1. เด็กหญิงวาสนา    วิชัยศรี
2. เด็กหญิงวราภรณ์    ลุงลูน
1. นายสุทิน    จำจิตร
15 โรงเรียนบ้านป่าลาน กลุ่ม สะเมิง 1 1. เด็กชายชรายุทธ    วงษาวิชัย
2. เด็กหญิงรุจิรา    สมาธิ
1. นายพิเชษฐ์    แสนคำ
2. นางสาวมนทิรา    มั่งมูล
16 โรงเรียนบ้านแม่แว กลุ่ม สะเมิง 2 1. เด็กหญิงวิชุดา    มาน้อย
2. เด็กหญิงจิตรานุช    ดิหน่อโพ
1. นายอำนาจ    พันติ
17 โรงเรียนบ้านทุ่งโป่ง กลุ่ม แม่ริม 2 1. นางสาวสายทอง    ไอ่คี
2. นางสาวสุทธิดา    มงคล
1. นางสาวศศินันท์    กาวิน
18 โรงเรียนบ้านแม่ขะปู กลุ่ม สะเมิง 3 1. เด็กหญิงศิริวรรณ    เหย่อมู
2. เด็กชายฐิษฎา    พนาคีรีสมบูรณ์
1. นายชูชาติ    สันติชัยชาญ
2. นางสาวณัฏฐ์ธยาน์    วิรมณวรกุล
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................