งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2
ณ โรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อย ,สันทรายหลวง,บ้านแม่โจ้,บ้านห้วยเกี๋ยงและสันทรายวิทยาคม
ระหว่าง วันที่ 12 - 13 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561
สรุปกิจกรรม การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 752
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนเจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 7 กลุ่ม แม่ริม 2 1. เด็กชายชุมพร    เจริญเจ้าสกุล
2. เด็กชายนนทชาติ    ถนอมวรกุล
1. นางพรศรี    หนันติ๊
2. นางสุปราณี    สุทธะ
2 โรงเรียนบ้านแม่สา กลุ่ม แม่ริม 3 1. เด็กชายภูวดล    อินสม
2. เด็กชายประภากร    ปวงคำ
1. นางสาวทรงศรี    จันทร์ตา
3 โรงเรียนบ้านสันกลาง กลุ่ม พร้าว 1 1. เด็กชายชินอิจิ    คำมูล
2. เด็กหญิงอัญชลี    ภูมิสอน
1. นางสาวจุฬารัตน์    ปัญโญ
2. นางสาวนันทนีย์    จำปาทอง
4 โรงเรียนบ้านแม่ปั๋ง กลุ่ม พร้าว 3 1. เด็กชายศุภากร    เมืองทอง
2. เด็กชายภูรินิรันดร์    สวัสดิ์วงค์
1. นางสาวณภัชชา    เป็งศิริ
2. นายมาสพงษ์    ทิพย์ไพร่
5 โรงเรียนสันทรายหลวง กลุ่ม สันทราย 3 1. เด็กชายเทวารินทร์    ศิริ
2. เด็กชายภานุพงษ์    จันทร์สุวรรณ
1. นางสาวภาวินี    สิงคราช
2. นางวิมล    หวงสุวรรณกร
6 โรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อย กลุ่ม สันทราย 4 1. เด็กชายกรรชัย    พยัคฆา
2. เด็กชายสุธีระ    พิริยะกมลพันธ์
1. นางสาวสุวีณา    แก้วหน่อวัน
2. นางสาวอารีรัตน์    เดชาวุฒิ
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................