งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2
ณ โรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อย ,สันทรายหลวง,บ้านแม่โจ้,บ้านห้วยเกี๋ยงและสันทรายวิทยาคม
ระหว่าง วันที่ 12 - 13 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561
สรุปกิจกรรม การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.1-ม.3 758
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนบ้านศาลา กลุ่ม แม่ริม 3 1. เด็กชายเกียรติพงษ์    ชัยวงศ์
2. เด็กชายอัมรินทร์    อินต๊ะ
3. เด็กชายกริช    บุญแดง
1. นางสาวรติยา    ชัยมงคล
2. นางสาวอภิรตี    ประดู่
2 โรงเรียนบ้านแม่เหียะ กลุ่ม พร้าว 4 1. เด็กชายสมคิด    เลเสาะ
2. เด็กชายณฐพฤต    แก้วคำมา
3. เด็กชายสรวิศ    มีโหลง
1. นายสุุภาพ    ดำอำไพ
2. นางสาวอภันตรี    มณีโสภณ
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................