งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2
ณ โรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อย ,สันทรายหลวง,บ้านแม่โจ้,บ้านห้วยเกี๋ยงและสันทรายวิทยาคม
ระหว่าง วันที่ 12 - 13 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561
สรุปกิจกรรม การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 759
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนบ้านเป้าวิทยาคาร กลุ่ม แม่แตง 1 1. เด็กหญิงกันติชา    ไชยวาน
1. นางสาวกิ่งกาญจน์    ปันกาศ
2 โรงเรียนบ้านริมใต้ กลุ่ม แม่ริม 3 1. เด็กชายนพรัตน์    คำเงิน
1. นางสาวภัคจิรา    ชิดทอง
3 โรงเรียนบ้านเมืองกื้ด กลุ่ม แม่แตง 2 1. เด็กหญิงณัฐวรรณ    อุ่นใจ
1. นางสุธินันท์    ทุนคำ
4 โรงเรียนสันป่าสักวิทยา กลุ่ม แม่แตง 3 1. เด็กหญิงฉัตรชนก    ดวงทิพย์
1. นางพิมลพรรณ    ปันตี
5 โรงเรียนสบเปิงวิทยา กลุ่ม แม่แตง 4 1. เด็กชายกฤตติศักดิ์    อิ่นเก็บ
1. นางกัลยา    ทองนาค
6 โรงเรียนบ้านหนองปิด กลุ่ม พร้าว 1 1. เด็กชายวัทธิกร    แสนปัญญา
1. นางสาวพรพรรณ    เรืองไรรัตนโรจน์
7 โรงเรียนบ้านขุนแจ๋ กลุ่ม พร้าว 2 1. เด็กหญิงรัตติกาล    ตะมิ
1. นางสาวจิตตา    บุตรสม
8 โรงเรียนบ้านแม่ปั๋ง กลุ่ม พร้าว 3 1. เด็กหญิงพิมพิศา    ผันผิง
1. นายณัฐปกรณ์    ศรีพระจันทร์
9 โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง กลุ่ม พร้าว 4 1. เด็กหญิงคาริยาห์    คำไชยลึก
1. นางรัชนี    บัณทิตาสกุล
10 โรงเรียนบ้านโป่ง กลุ่ม สันทราย 1 1. เด็กหญิงตุลยดา    ติง
1. นายประชัน    ทินอุทัย
11 โรงเรียนบ้านหัวฝาย กลุ่ม สันทราย 2 1. เด็กหญิงขวัญจีรา    ลุงทอน
1. นางกาญจนศรี    เหล่าชัย
12 โรงเรียนสันทรายหลวง กลุ่ม สันทราย 3 1. เด็กหญิงกาญจนา    เมืองทอง
1. นางทิพย์สุพรรณ    ศรีวิชัย
13 โรงเรียนบ้านป่าบง กลุ่ม สันทราย 4 1. เด็กหญิงปิ่นทอง    ลุนต๊ะ
1. นางสาวเรนุกานต์    พงศ์พิสุทธิกุล
14 โรงเรียนบ้านเมืองก๊ะ กลุ่ม แม่ริม 1 1. เด็กหญิงใบหยก    พรมมาลา
1. นางกนกวรรณ    ปันดงเขียว
15 โรงเรียนทรายทองราษฎร์อุทิศ กลุ่ม สะเมิง 1 1. เด็กหญิงเอ๋    ลุงจิน๊ะ
1. นางเยาวเรช    อุตตะมะติง
16 โรงเรียนบ้านปางขุม กลุ่ม สะเมิง 2 1. เด็กหญิงสุภัสรา    แลโน
1. นายสิรพล    ปัญญาศรี
17 โรงเรียนวัดปางเติม กลุ่ม สะเมิง 2 1. เด็กหญิงวรัทยา    อินตานิ
1. นางจินตนา    ประเสริฐวงศ์พนา
18 โรงเรียนบ้านทุ่งโป่ง กลุ่ม แม่ริม 2 1. เด็กหญิงอนัญญา    เหล็กเพชร
1. นายประสงค์    บุญแสน
19 โรงเรียนบ้านแม่โต๋ กลุ่ม สะเมิง 3 1. เด็กหญิงอรพิมล    เกลอะดู
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงวชิราภรณ์    แจ้งสว่าง
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................