งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2
ณ โรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อย ,สันทรายหลวง,บ้านแม่โจ้,บ้านห้วยเกี๋ยงและสันทรายวิทยาคม
ระหว่าง วันที่ 12 - 13 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561
สรุปกิจกรรม การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 760
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนวัดหนองออน กลุ่ม แม่แตง 1 1. เด็กหญิงอัญดา    รัตนพันธ์
1. นางธัญญารักษ์    บุญรสศักดิ์
2 โรงเรียนสันมหาพนวิทยา กลุ่ม แม่แตง 2 1. เด็กหญิงแสงวาน    คำ
1. นางรวิษฎา    วงศ์ปัน
3 โรงเรียนวัดโป่งแยงเฉลิมพระเกียรติ กลุ่ม แม่ริม 2 1. เด็กหญิงกชกร    ปันดี
1. นางจิราพร    เรือนคำมูล
4 โรงเรียนร่ำเปิงวิทยา กลุ่ม แม่แตง 3 1. เด็กหญิงสุชานันท์    พวงมาลา
1. นางสาวทัศนียา    สุขใจ
5 โรงเรียนวัดท่าข้าม กลุ่ม แม่แตง 4 1. เด็กหญิงจิรภิญญา    สุนทร
1. นายสิงห์ทอน    ทองคำโฮ้ง
6 โรงเรียนวัดปางมะกล้วย กลุ่ม แม่แตง 5 1. เด็กชายสุวิจักขณ์    มามูล
1. นางนภัสวรรณ    ดุริยะนันท์
7 โรงเรียนบ้านร่มหลวง กลุ่ม สันทราย 1 1. เด็กหญิงนรีกานต์    ดอกไม้
1. นางรัชดา    วงค์ศรี
8 โรงเรียนบ้านแม่สา กลุ่ม แม่ริม 3 1. เด็กหญิงเลิศอนงค์    ชุมมณเฑียร
1. นางสาวพิมใจ    ใบชมภู่
9 โรงเรียนประชาสามัคคีวิทยา กลุ่ม พร้าว 1 1. เด็กหญิงกานต์ชนิต    แดงสุวรรณ์
1. นางผ่องพรรณ    จันทร์คำ
10 โรงเรียนบ้านห้วยบง กลุ่ม พร้าว 2 1. เด็กหญิงพิมพ์วิไล    แซ่เท้า
1. นางสาวพรวิกาน    ศิริปัญญา
11 โรงเรียนบ้านแม่ปั๋ง กลุ่ม พร้าว 3 1. เด็กหญิงกชกร    วันหมื่น
1. นายณัฐปกรณ์    ศรีพระจันทร์
12 โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง กลุ่ม พร้าว 4 1. เด็กหญิงกฤษณา    ใจคำ
1. นางธัญพร    คำนวล
13 โรงเรียนบ้านสันพระเนตร กลุ่ม สันทราย 2 1. เด็กหญิงณัฐธิดา    ลุงใจ
1. นางจินดา    มะโนคำ
14 โรงเรียนบ้านแม่ย่อย กลุ่ม สันทราย 3 1. เด็กหญิงบุษบา    จอ
1. นางมณสิชา    วีระพันธ์
15 โรงเรียนบ้านป่าบง กลุ่ม สันทราย 4 1. เด็กหญิงจินดา    ว่าหลิง
1. นางสาวเรนุกานต์    พงศ์พิสุทธิกุล
16 โรงเรียนบ้านเมืองก๊ะ กลุ่ม แม่ริม 1 1. เด็กหญิงทอฝัน    มอพอ
1. นางสาวนงคราญ    ฤทธิกุลพนา
17 โรงเรียนทรายทองราษฎร์อุทิศ กลุ่ม สะเมิง 1 1. เด็กหญิงวิมล    ปู่กอ
1. นางอรนุช    รู้ซื่อ
18 โรงเรียนบ้านแม่โต๋ กลุ่ม สะเมิง 3 1. เด็กหญิงปวีณา    กวางทู
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงวชิราภรณ์    แจ้งสว่าง
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................