งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2
ณ โรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อย ,สันทรายหลวง,บ้านแม่โจ้,บ้านห้วยเกี๋ยงและสันทรายวิทยาคม
ระหว่าง วันที่ 12 - 13 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561
สรุปกิจกรรม การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 761
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนบ้านแม่ไคร้ กลุ่ม แม่แตง 5 1. เด็กหญิงกาญจนา    ใสลือ
1. นางอรพรรณ    เริญตะขิล
2 โรงเรียนบ้านศาลา กลุ่ม แม่ริม 3 1. เด็กหญิงสายทอง    สามค้อน
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงนพวรรณ    ธนันชัย
3 โรงเรียนบ้านหนองปิด กลุ่ม พร้าว 1 1. เด็กหญิงนรี    คำมา
1. นายวิเชียร    วีคำ
4 โรงเรียนบ้านนาบุญโหล่งขอด กลุ่ม พร้าว 3 1. เด็กหญิงสายฝน    เนืองวงค์
1. นางสาวเบญจวรรณ    บรรเรียนกิจ
5 โรงเรียนชุมชนบ้านโป่ง กลุ่ม พร้าว 4 1. เด็กหญิงชนาภรณ์    สุรินทร์
1. นางสุพรรษา    อ้ายเสาร์
6 โรงเรียนบ้านเจดีย์แม่ครัว กลุ่ม สันทราย 1 1. เด็กหญิงธนาภา    อิ่นเปี้ย
1. นางอรวรรณ    ปัฎสาศิลป์
7 โรงเรียนสันทรายหลวง กลุ่ม สันทราย 3 1. เด็กหญิงเหมย    แซ่จาง
1. นางศรีฟ้า    จีรัตน์
8 โรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อย กลุ่ม สันทราย 4 1. เด็กหญิงญาดารัตน์    ทิพนี
1. นางยุวรี    กุศล
9 โรงเรียนบ้านแม่ลานคำ กลุ่ม สะเมิง 1 1. เด็กหญิงชนรดา    กอบเดชกิตติ
1. นางกัลยา    ทองศักดิ์
10 โรงเรียนชุมชนวัดช่อแล กลุ่ม แม่แตง 1 1. เด็กหญิงชลิสา       คำจาง
1. นางสิริพรรณ    บุญตอม
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................