งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2
ณ โรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อย ,สันทรายหลวง,บ้านแม่โจ้,บ้านห้วยเกี๋ยงและสันทรายวิทยาคม
ระหว่าง วันที่ 12 - 13 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561
สรุปกิจกรรม การแข่งขันพินิจวรรณคดี ป.1-ป.3 762
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนวัดนาเม็ง กลุ่ม แม่แตง 1 1. เด็กหญิงศศิภา    แมวป่า
1. นางฐิตาภัทร์    ไทยทอง
2 โรงเรียนบ้านริมใต้ กลุ่ม แม่ริม 3 1. เด็กหญิงปริชญา    ฟองตา
1. นางชุติกาญจน์    ปินตา
3 โรงเรียนสันมหาพนวิทยา กลุ่ม แม่แตง 2 1. เด็กชายเดือนคำ    คำแลง
1. นางสาวนันทิกา    จันทร์วรรณ
4 โรงเรียนสันป่าสักวิทยา กลุ่ม แม่แตง 3 1. เด็กหญิงธนพร    นับถือ
1. นางสาววรรณธยา    ขันจันทร์
5 โรงเรียนบ้านก๋ายน้อย กลุ่ม แม่แตง 4 1. เด็กหญิงวรัชญา    อินทรัตน์
1. นางกาญจนา    ทาวี
6 โรงเรียนบ้านสันกลาง กลุ่ม พร้าว 1 1. เด็กหญิงณัฐกฤตา    เลาหมี่
1. นางสมศรี    ดวงจันทร์
7 โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง กลุ่ม พร้าว 4 1. เด็กหญิงดวงไพลิน    อานนท์
1. นางไพรินทร์    อานนท์
8 โรงเรียนบ้านโป่ง กลุ่ม สันทราย 1 1. เด็กหญิงจิณภัทร    เก่งกาจ
1. นายประชัน    ทินอุทัย
9 โรงเรียนบ้านหนองไคร้ กลุ่ม สันทราย 3 1. เด็กชายนรากร    นายใหม่
1. นางลัดดา    ปงใจ
10 โรงเรียนบ้านแม่โจ้ กลุ่ม สันทราย 4 1. เด็กหญิงจุฑามาศ    ดีมาก
1. นางขนิษฐา    จิตรจริง
11 โรงเรียนทรายทองราษฎร์อุทิศ กลุ่ม สะเมิง 1 1. เด็กหญิงอธิชา    พะละสู่
1. นางเยาวเรช    อุตตะมะติง
12 โรงเรียนวัดงิ้วเฒ่า กลุ่ม สะเมิง 2 1. เด็กหญิงอุษณิภา    สีทา
1. นางสาวชัญญานุช    ปรีดี
13 โรงเรียนบ้านบ่อแก้ว กลุ่ม สะเมิง 3 1. เด็กหญิงคำ    กุมะ
1. นางนิตยา    แย้มบุญชุ่ม
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................