งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2
ณ โรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อย ,สันทรายหลวง,บ้านแม่โจ้,บ้านห้วยเกี๋ยงและสันทรายวิทยาคม
ระหว่าง วันที่ 12 - 13 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561
สรุปกิจกรรม การแข่งขันพินิจวรรณคดี ป.4-ป.6 763
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนบ้านปง กลุ่ม แม่แตง 1 1. เด็กหญิงคำตอง    ลุงจาม
1. นางสาวผ่องพรรณ    เขียวเจถะ
2 โรงเรียนบ้านเมืองกื้ด กลุ่ม แม่แตง 2 1. เด็กหญิงทิพย์หทัย    พงษ์ทัย
1. นางรัตนา    แก้วอินไชย
3 โรงเรียนสันป่าสักวิทยา กลุ่ม แม่แตง 3 1. เด็กหญิงธารีรัตน์    อาจหาญ
1. นางสาวศิริลักษณ์    สกุลวิทย์
4 โรงเรียนสบเปิงวิทยา กลุ่ม แม่แตง 4 1. เด็กหญิงประภัสรา    หมวกเครือ
1. นางสาวจุรีย์    ประสิงห์
5 โรงเรียนบ้านดอนแก้ว กลุ่ม แม่ริม 3 1. เด็กชายธเนศ    อุดมจินดาโชติ
1. นางสาวศินารัตน์    คงทน
6 โรงเรียนบ้านสันกลาง กลุ่ม พร้าว 1 1. เด็กหญิงจีราภา    ธำรงค์บุญ
1. นางสาววารุณี    เพียรประกอบ
7 โรงเรียนบ้านสันคะยอม กลุ่ม แม่ริม 1 1. เด็กหญิงจีราวรรณ    ยนยิ่ง
1. นางอรทัย    พิบูลย์
8 โรงเรียนบ้านแม่ปั๋ง กลุ่ม พร้าว 3 1. เด็กหญิงภัณฑิรา    วิชัยแสน
1. นายณัฐปกรณ์    ศรีพระจันทร์
9 โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง กลุ่ม พร้าว 4 1. เด็กหญิงชวิศา    ชัยชนะ
1. นางไพรินทร์    อานนท์
10 โรงเรียนบ้านโป่ง กลุ่ม สันทราย 1 1. เด็กหญิงเกศโสภา    เมาเกตุ
1. นายประชัน    ทินอุทัย
11 โรงเรียนสันทรายหลวง กลุ่ม สันทราย 3 1. เด็กหญิงผกายดาว    เพ็ชร์หมู่
1. นางสาวแจ่มจันทร์    ยองเพชร
12 โรงเรียนบ้านศรีบุญเรือง กลุ่ม สันทราย 4 1. เด็กหญิงกัลยา    พรมใจ
1. นางกาญจนา    โปธา
13 โรงเรียนบ้านทุ่งโป่ง กลุ่ม แม่ริม 2 1. เด็กชายทุน    จะเมือง
1. นางพัชรินทร์    คณะนัย
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................