งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2
ณ โรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อย ,สันทรายหลวง,บ้านแม่โจ้,บ้านห้วยเกี๋ยงและสันทรายวิทยาคม
ระหว่าง วันที่ 12 - 13 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561
สรุปกิจกรรม การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.1-ม.3 764
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนบ้านเมืองกื้ด กลุ่ม แม่แตง 2 1. เด็กหญิงสมร    มาเยอะกู่
1. นางสาวอัญชลี    อินทกาโมทย์
2 โรงเรียนร่ำเปิงวิทยา กลุ่ม แม่แตง 3 1. เด็กหญิงมะลิ    ยอดเงิน
1. นางสาวอลิน    ิอินต๊ะ
3 โรงเรียนสบเปิงวิทยา กลุ่ม แม่แตง 4 1. เด็กหญิงอัญชลีพร    สุขเงิน
1. นางฉวีวรรณ    ทองสุข
4 โรงเรียนวัดปางมะกล้วย กลุ่ม แม่แตง 5 1. เด็กหญิงนันทกาญจน์    มิ่งสรรพางค์
1. นางสาวถนอมศรี    ศรีวิชัย
5 โรงเรียนบ้านสันกลาง กลุ่ม พร้าว 1 1. เด็กหญิงวรรณกานต์    เลาหมี่
1. นางสาววรนุช    ยิมิสุโท
6 โรงเรียนบ้านนาบุญโหล่งขอด กลุ่ม พร้าว 3 1. เด็กหญิงปริณดา    ประเสริฐ
1. นางสาวเบญจวรรณ    บรรเรียนกิจ
7 โรงเรียนบ้านสันคะยอม กลุ่ม แม่ริม 1 1. เด็กหญิงอติมา    คำแก้ว
1. นางโรจน์รัศมี    ทับทิมทอง
8 โรงเรียนสหกรณ์ดำริ กลุ่ม พร้าว 4 1. เด็กหญิงพรชนิตว์    แซ่เท้า
1. นางนิริสา    พวงทอง
9 โรงเรียนบ้านเจดีย์แม่ครัว กลุ่ม สันทราย 1 1. นายจอม    อินตา
1. นางอรวรรณ    ปัฎสาศิลป์
10 โรงเรียนชลประทานเขื่อนแม่กวงจิราธิวัฒน์อุปถัมภ์ กลุ่ม สันทราย 2 1. เด็กหญิงเซียวหยู    ตัน
1. นางสาวศิริกาญจน์    จอมนวล
11 โรงเรียนสันทรายหลวง กลุ่ม สันทราย 3 1. เด็กชายวรชัย    จองซอน
1. นางศรีฟ้า    จีรัตน์
12 โรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อย กลุ่ม สันทราย 4 1. เด็กหญิงกานต์สินี    วิมานสุขสันต์
1. นางยุวรี    กุศล
13 โรงเรียนบ้านป่าลาน กลุ่ม สะเมิง 1 1. เด็กหญิงสาวิกา    ลุงหลู่
1. นางสาวราตรีกาล    เขียวใจ
14 โรงเรียนป่าจี้วังแดงวิทยา กลุ่ม แม่แตง 1 1. เด็กหญิงมนภัทร    โปธา
1. นางสาวพรรณทิวา    เขจร
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................