งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2
ณ โรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อย ,สันทรายหลวง,บ้านแม่โจ้,บ้านห้วยเกี๋ยงและสันทรายวิทยาคม
ระหว่าง วันที่ 12 - 13 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561
สรุปกิจกรรม การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 766
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนสันมหาพนวิทยา กลุ่ม แม่แตง 2 1. เด็กชายกมล    ใบแก้ว
2. เด็กชายมงคล    ดาววงค์
1. นายกิตติพงษ์    อินอ่อน
2. นางสาวนันทิกา    จันทร์วรรณ
2 โรงเรียนสันป่าสักวิทยา กลุ่ม แม่แตง 3 1. เด็กชายดัสกร    เมืองมูล
2. เด็กหญิงญาณิศา    ยะบุญ
1. นายนรินทร์    รังสรรค์
2. นางอัจฉราพร    วิชาคุณ
3 โรงเรียนบ้านสันกลาง กลุ่ม พร้าว 1 1. เด็กชายธนาธิป    จะลอ
2. เด็กชายโปเย    เตจ๊ะเนตร
1. นางธวัลรัตน์    สุวรรณ
2. นายโอฬาร    ชมดี
4 โรงเรียนบ้านต้นรุง กลุ่ม พร้าว 2 1. เด็กชายพรพิพัฒน์    สามด้วง
2. เด็กชายธนาดล    ฉ่วงจา
1. นายชัชวาล    มณีโสภณ
2. นายประสาน    ศรีวิชัย
5 โรงเรียนบ้านแม่ปั๋ง กลุ่ม พร้าว 3 1. เด็กชายวรวิช    สามด้วง
2. เด็กชายรชต    จันทร์พล่ำ
1. นายรุ่งโรจน์    สายเกิด
2. นางสาวสุภาวิณี    อุปละ
6 โรงเรียนบ้านหนองหาร (ทิพวันอุทิศ) กลุ่ม สันทราย 1 1. เด็กชายระวี    ลุงต๊ะ
2. เด็กชายดนัย    ลุงหม่อง
1. นายกฤษฎาพงษ์    คำฝั้น
2. นางวิไลภรณ์    สุจา
7 โรงเรียนบ้านกาดฮาว กลุ่ม แม่ริม 1 1. เด็กชายสุพกิจร์    สายปัญญา
2. เด็กชายธาวิน    เชยจรรยา
1. นางสาวณัฐพร    ยศเดช
2. นางสาวนุชจรินทร์    ทองมูล
8 โรงเรียนบ้านหลักปัน กลุ่ม สันทราย 2 1. เด็กชายแสงทูน    ตุ๊มานะ
2. เด็กชายแสง    จั่นตา
1. นายบรรเทิง    โสภาพิมพ์
2. นางเจนจิรา    ปวงจักร์ทา
9 โรงเรียนบ้านแม่ย่อย กลุ่ม สันทราย 3 1. เด็กชายคำ    ลุงอ่อง
2. เด็กชายแดงวัน    ลุงคำ
1. นางถวิลจิต    ชาตะเวที
2. นางสาวเกศินี    วงศ์ฝั้น
10 โรงเรียนบ้านป่าลาน กลุ่ม สะเมิง 1 1. เด็กชายส่าอ่อง    ลุงสร
2. เด็กชายชานนท์    สิทธิกัน
1. นางสาวนริศรา    ฟองศักดิ์
2. นายโยธิน    ว่องไว
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................