งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2
ณ โรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อย ,สันทรายหลวง,บ้านแม่โจ้,บ้านห้วยเกี๋ยงและสันทรายวิทยาคม
ระหว่าง วันที่ 12 - 13 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561
สรุปกิจกรรม การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (3D) ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 770
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนบ้านเมืองกื้ด กลุ่ม แม่แตง 2 1. เด็กชายสมบูรณ์    ดาดี
2. เด็กชายราเมศวร์    สุทธิชัย
1. นางสาวจิราภรณ์    โกมุท
2. นางสาวณณุชชา    มาลาสุริยา
2 โรงเรียนร่ำเปิงวิทยา กลุ่ม แม่แตง 3 1. เด็กชายเครือ    ลุงจอ
2. เด็กชายอะเลผะ    แซ่ลี้
1. นางสาวณัฐธยาน์    ดีขำ
2. นางสาวธนัชพร    แสงหล้า
3 โรงเรียนป่าแป๋วิทยา กลุ่ม แม่แตง 5 1. เด็กชายอดิศร    ตันแก้ว
2. นายวิทิต    ปู่เลอโม
1. นายชยานนท์    มะทะ
2. นางสาวสิริพิม    พรมมา
4 โรงเรียนบ้านร่มหลวง กลุ่ม สันทราย 1 1. เด็กชายอาตี๋     แลแมมา
2. เด็กชายสายฟ้า     ลุงต๊ะ
1. นางจำเนียร    วงค์คำ
2. นางผ่องพรรณ     ดาวศรี
5 โรงเรียนบ้านหนองปิด กลุ่ม พร้าว 1 1. นายอภิญญา    ปัญญาดี
2. เด็กชายฐิติศักดิ์    อุตมง
1. นางสาวดรรชนี    นินนาทโยธิน
2. นางสาวโสภา    สามแก้ว
6 โรงเรียนบ้านแม่ปั๋ง กลุ่ม พร้าว 3 1. เด็กชายพีรนัฐ    ยอดธนันชัย
2. เด็กชายภาคิน    ธนะหมี
1. นายดำรงศักดิ์    อุ่นทา
2. นายรุ่งโรจน์    สายเกิด
7 โรงเรียนบ้านบวกเปา กลุ่ม สันทราย 2 1. เด็กชายดนัย    ไหวเงิน
2. เด็กหญิงพร    คำแหลง
1. นายจตุรงค์    พวงทอง
2. นายธวัชชัย    ใจคำ
8 โรงเรียนสันทรายหลวง กลุ่ม สันทราย 3 1. เด็กชายฐิติ    จำปา
2. เด็กชายณัฐกิจต์    แซ่จาง
1. นายฤทธิพร    พรวรรณเพชร
9 โรงเรียนบ้านแม่ลานคำ กลุ่ม สะเมิง 1 1. เด็กชายเขมวันต์    โพเก
2. เด็กชายเก่งการ    โชโด๊ะ
1. ว่าที่ร้อยตรีกิตติพงศ์    พลเยี่ยม
2. นางจารุมน    ใจแก้วแดง
10 โรงเรียนบ้านแม่ตะละ กลุ่ม สะเมิง 3 1. เด็กชายวิเชียร    ยั่งยืนปิยรัตน์
2. เด็กชายณัฐกิตติ์    ยั่งยืนปิยรัตน์
1. นายบำเพ็ญ    ภูดอนแก้ว
2. นายอลงกต    เรียนยอย
11 โรงเรียนชุมชนวัดช่อแล กลุ่ม แม่แตง 1 1. เด็กชายป๋างพะ       ลายเฮิง
2. เด็กชายอ่องคำ       ลุงจิ่งคำ
1. นางวันทนีย์    ซาวคำเขตต์
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................