งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2
ณ โรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อย ,สันทรายหลวง,บ้านแม่โจ้,บ้านห้วยเกี๋ยงและสันทรายวิทยาคม
ระหว่าง วันที่ 12 - 13 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561
สรุปกิจกรรม การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 772
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนธีระวัธน์บำเพ็ญ กลุ่ม แม่ริม 3 1. เด็กหญิงกัญญาพัชร    ที่รัก
2. เด็กหญิงสุพัชรี    เดชจารุกุล
3. เด็กหญิงพรณิภา    ฟานเบลลินเก็น
1. นางชัญญาพร    คุ้มหน่อแนว
2 โรงเรียนบ้านหลวง กลุ่ม พร้าว 3 1. เด็กชายภูริชญ์พล    ดอกตาลยงค์
2. เด็กชายเอกพล    มั่นคง
3. เด็กชายศราวุฒิ    ศรีปัญญา
1. นางสาวทักษพร    อรัญญา
3 โรงเรียนบ้านแม่ย่อย กลุ่ม สันทราย 3 1. เด็กชายแสงเมือง    ปั๋นติ
2. เด็กชายธีรพัฒ    กรคำ
3. เด็กหญิงคินอู    ปันตาล
1. นายชาญณวัฒน์    มะโนคำ
2. นางถวิลจิต    ชาตะเวที
4 โรงเรียนวัดยั้งเมิน กลุ่ม สะเมิง 2 1. เด็กหญิงณัฐวิภา    ปรีดี
2. เด็กหญิงณิชาภา    เขียวออน
3. เด็กหญิงพาทินธิดา    ยะมะโน
1. นายสราวุฒิ    ตุ้ยมูล
2. นางสาวอัมพิกา    ใจก่อง
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................